Тропарь Ксении петербургской текст

Тропарь Ксении петербургской текст

Блаженной Ксении Петербургской, Христа ради юродивой (тропарь, кондаки, молитвы и величание)

Тропарь, глас 7:

Нищету́ Христо́ву возлюби́вши,/ безсме́ртныя трапе́зы ны́не наслажда́ешися,/ безу́мием мни́мым безу́мие ми́ра обличи́вши,/ смире́нием кре́стным си́лу Бо́жию восприя́ла еси́./ Сего́ ра́ди дар чудоде́йственныя по́мощи стяжа́вшая,/ Ксе́ние блаже́нная, моли́ Христа́ Бо́га// изба́витися нам от вся́каго зла покая́нием.

Кондак, глас 3:

Днесь све́тло лику́ет град свята́го Петра́, / я́ко мно́жество скорбя́щих обрета́ют утеше́ние, / на твоя́ моли́твы наде́ющеся, / Ксе́ние всеблаже́нная, // ты бо еси́ гра́ду сему́ похвало́ и утвержде́ние.

Ин кондак, глас 3:

На земли́ я́ко стра́нна пребы́вши,/ о Небе́снем же оте́чествии воздыха́ющи,/ юро́да от бу́йих и неве́рных,/ прему́дра же и свя́та от ве́рных познава́ешися,/ и от Бо́га сла́вою и че́стию венча́ешися,/ Ксе́ние мужеу́мная и богоу́мная,/ сего́ ра́ди зове́м ти:// ра́дуйся, я́ко по стра́нствии земне́м в дому́ О́тчем водворя́ешися.

Молитва первая

О свята́я блаже́нная ма́ти Ксе́ние! Под кро́вом Всевы́шняго жи́вшая, ведо́мая и укрепля́емая Богома́терию, глад и жа́жду, хлад и зной, поноше́ния и гоне́ния претерпе́вшая, дар прозо́рливости и чудотворе́ния от Бо́га получи́вшая и под се́нью Всемогу́щего упоко́ившаяся, днесь же, от сла́внаго тысящеле́тия Креще́ния Руси́, Це́рковь Ру́сская, прославля́ет тя, я́ко благоуха́нный цвет. Предстоя́ще на ме́сте твоего́ погребе́ния, пред о́бразом твои́м святы́м, я́ко живе́й ти, су́щей с на́ми, мо́лимся ти: приими́ проше́ния на́ша и принеси́ я́ ко Престо́лу милосе́рднаго Отца́ Небе́снаго, я́ко дерзнове́ние к Нему́ иму́щая; испроси́ притека́ющим к тебе́ ве́чное спасе́ние, на блага́я дела́ и начина́ния на́ша ще́дрое благослове́ние, от вся́ких бед и скорбе́й избавле́ние. Предста́ни святы́ми твои́ми моли́твами пред Всеми́лостивым Спаси́телем на́шим о нас, недосто́йных и гре́шных. Помози́, свята́я блаже́нная ма́ти Ксе́ние, младе́нцы све́том свята́го Креще́ния озари́ти и печа́тию да́ра Ду́ха Свята́го запечатле́ти, ю́ныя в ве́ре, че́стности, богобоя́зненности и целому́дрии воспита́ти и успе́хи в уче́нии им стяжа́ти. Боля́щия и неду́гующия исцели́, супру́гом любо́вь и согла́сие ниспосли́, мона́шествующих по́двигом до́брым подвиза́тися помози́ и от поноше́ния огради́, па́стыри в кре́пости ду́ха утверди́, Це́рковь и страну́ на́шу сохрани́, и всех боголюби́вых чад в предсме́ртный час причаще́ния Святы́х Христо́вых Та́ин сподо́би, ты бо еси́ на́ше ско́рое услы́шание и избавле́ние, тебе́ благодаре́ние воссыла́ем и с тобо́ю сла́вим Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О пресла́вная свята́я блаже́нная ма́ти на́ша Ксе́ние, те́плая о нас пред Бо́гом моли́твеннице! Я́коже пре́жде к надгро́бию твоему́ припа́давшии, си́це ны́не и мы по прославле́нии твое́м к моще́м твои́м прибега́юще, про́сим: помоли́ся Го́споду, да освяти́т на́ши ду́ши и телеса́, да просвети́т ум, очи́стит со́весть от вся́кия скве́рны, нечи́стых помысло́в, лука́вых и ху́льных умышле́ний и от вся́каго превозноше́ния, го́рдости же и киче́ния, высокоу́мия же и де́рзости, от вся́каго фарисе́йскаго лицеме́рия, и от вся́каго сту́днаго и лука́ваго обы́чия на́шего; да да́рует нам и́скреннее покая́ние, сокруше́ние серде́ц на́ших, смиренному́дрие, кро́тость же и ти́хость, благогове́ние, ра́зум же духо́вный со вся́ким благоразу́мием и благодаре́нием. Утаи́вшая себе́ от му́дрых ве́ка сего́, но Бо́гу зна́емая, испроси́ же стране́ на́шей Росси́йстей от бед лю́тых избавле́ние, всего́ на́шего жития́ обновле́ние и исправле́ние, соблюди́ нас во вся́ком благочести́вом правосла́вном испове́дании ве́ры христиа́нския, я́ко да ублажа́юще тя сподо́бимся во вся дни воспева́ти, благодари́ти и сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную, Животворя́щую и Неразде́льную во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья

О свята́я уго́дница Бо́жия блаже́нная Ксе́ния! При́зри ми́лостиво твои́м о́ком на нас, раб Бо́жиих (имена), честно́й твое́й ико́не уми́льно моля́щиеся и прося́щие у тебе́ по́мощи и заступле́ния. Простри́ ко Го́споду Бо́гу на́шему те́плыя твоя́ моли́твы и испроси́ душа́м на́шим оставле́ние прегреше́ний. Се бо мы се́рдцем сокруше́нным, и ду́хом смире́нным тебе́ хода́таицу ми́лостивую ко Влады́це и моли́твенницу за ны, гре́шныя, призыва́ем, я́ко ты прия́ла еси́ от Него́ благода́ть моли́тися за ны и от бед избавля́ти. Тебе́ у́бо про́сим, не пре́зри нас недосто́йных, моля́щихся тебе́ и твое́й по́мощи тре́бующих, и исходата́йствуй всем вся ко спасе́нию поле́зная, я́ко да твои́ми ко Го́споду Бо́гу моли́твами получи́вши благода́ть и ми́лость просла́вим всех благи́х Исто́чника и Даропода́теля и Бо́га Еди́наго, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Велича́ем тя, / свята́я блаже́нная ма́ти Ксе́ние, / и чтим святу́ю па́мять твою́, / ты бо мо́лиши о нас // Христа́ Бо́га на́шего.

Назад к списку

Преподобная Ксения Миласская и блаженная Ксения Петербургская почитаются 24 января / 6 февраля.

Святая блаженная Ксения родилась в первой половине XVIII столетия от благочестивых и благородных родителей; отца ее звали Григорием, а имя матери неизвестно. По достижении совершеннолетия Ксения Григорьевна сочеталась браком с придворным певчим, полковником Андреем Феодоровичем Петровым, и жила с супругом в Санкт-Петербурге. Но не долго судил Господь молодой чете идти вместе по жизненному пути, ангел смерти разлучил их: Андрей Феодорович скончался, оставив Ксению Григорьевну вдовою на двадцать шестом году ее жизни.

Этот неожиданный удар так сильно поразил Ксению Григорьевну, так повлиял на молодую вдову, что она сразу как бы забыла все земное, человеческое, все радости и утехи, и вследствие этого многим казалась как бы сумасшедшей, лишившейся рассудка.

Так на нее стали смотреть даже ее родные и знакомые и особенно после того, как Ксения раздала решительно все свое имущество бедным, а дом подарила своей хорошей знакомой, Параскеве Антоновой. Родные Ксении подали даже и прошение начальству умершего Андрея Феодоровича, прося не позволять Ксении в безумстве раздавать свое имущество. Начальство умершего Петрова вызвало Ксению к себе, но после разговора с ней вполне убедилось, что Ксения совершенно здорова, а потому имеет право распорядиться своим имуществом, как ей угодно.

Освободившись от всех земных попечений, святая Ксения избрала для себя тяжелый путь юродства Христа ради. Облачившись в костюм мужа, то есть надев на себя его белье, кафтан, камзол, она стала всех уверять, что Андрей Феодорович вовсе не умирал, а умерла его супруга Ксения Григорьевна, и уже потом никогда не откликалась, если ее называли Ксенией Григорьевной, и всегда охотно отзывалась, если ее называли Андреем Феодоровичем.

Какого-либо определенного местожительства Ксения не имела. Большей частью она целый день бродила по Петербургской стороне и по преимуществу в районе прихода церкви святого Апостола Матфея, где в то время жили в маленьких деревянных домиках небогатые люди. Странный костюм бедной, едва обутой женщины, не имевшей места, где главу приклонить, ее иносказательные разговоры, ее полная кротость, незлобие давали нередко злым людям и особенно, уличным мальчишкам повод и смелость глумиться над блаженной. Блаженная же все эти поношения сносила безропотно. Лишь однажды, когда Ксения уже стала почитаться за угодницу Божию, жители Петербургской стороны видели ее в сильном гневе. Издевательства мальчишек в тот раз превысили всякое человеческое терпение, они ругались, бросали в нее камнями и грязью. С тех пор местные жители положили предел ее уличному преследованию.

Мало-помалу к странностям блаженной привыкли. Ей стали предлагать теплую одежду и деньги, но Ксения ни за что не соглашалась променять свои лохмотья и всю свою жизнь проходила в красной кофточке и зеленой юбке или наоборот — зеленой кофточке и красной юбке. Очевидно, это были цвета военного обмундирования ее мужа. Милостыню она также не принимала, а брала лишь от добрых людей «царя на коне» (копейки с изображением всадника) и тотчас же отдавала этого «царя на коне» таким же беднякам, как и сама она. Бродя целыми днями по грязным, немощеным улицам Петербурга, Ксения изредка заходила к своим знакомым, обедала у них, беседовала, а затем снова отправлялась странствовать. Где она проводила ночи, долгое время оставалось неизвестным. Этим заинтересовались не только жители Петербургской стороны, но и местная полиция, для которой местопребывание блаженной по ночам казалось даже подозрительным. Решено было разузнать, где проводит ночи эта странная женщина и чем она занимается. Оказалось, что Ксения, несмотря ни на какое время года и погоду, уходила на ночь в поле и здесь в коленопреклоненной молитве простаивала до самого рассвета, попеременно делая земные поклоны на все четыре стороны.

В другой раз рабочие, производившие постройку новой каменной церкви на Смоленском кладбище, стали замечать, что ночью, во время их отсутствия с постройки, кто-то натаскивает на верх строящейся церкви целые горы кирпича. Долго дивились этому рабочие, долго недоумевали, откуда берется кирпич. Наконец решили разузнать, кто мог быть этот даровой, неутомимый работник, каждую ночь таскающий для них кирпич. Оказалось, что была раба Божия блаженная Ксения.

За великие ее подвиги и терпение Господь еще при жизни прославил свою избранницу. Раба Божия Ксения сподобилась дара прозрения сердец и будущего. Она предрекла кончину императрицы Елизаветы Петровны и Иоанна Антоновича; купчихе Крапивниной предсказала кончину прикровенно, говоря: «Зелена крапива, но скоро увянет», а одной бедной девице — замужество.

Уча людей правдивости, блаженная Ксения нередко открывала и тайны тех лиц, кого она навещала. Милость Божия так осеняла Ксению, что даже те, к кому она заходила или у кого вкушала пищу, были счастливы и успешны в делах. И торговцы, и извозчики, все старались ей чем-нибудь услужить; особенное благополучие посещало тех, кому сама блаженная Ксения давала что-либо.

На семьдесят первом году земной жизни она почила сном праведницы. Тело ее было погребено на Смоленском кладбище. И много знамений милости Божией начало совершаться у ее гроба. По молитвам блаженной Ксении Господь спас одну девицу от ужасного брака с беглым каторжником, выдававшим себя за убитого им полковника. По совершении панихиды над ее могилкой страждущие получали исцеления, в семьях водворялся нарушенный мир, нуждающиеся получали им необходимое.

Над могилкой блаженной Ксении со временем была построена часовня, к которой стекались ее многочисленные почитатели. После революции большевики закрывали часовню, но никакими усилиями безбожников невозможно было заглушить в народе память о блаженной и веру в ее молитвенное предстательство пред престолом Божиим.

Тропарь блж. Ксении Петербургской

Нищету Христову возлюбивши,
безсмертныя трапезы ныне наслаждаешися,
безумием мнимым безумие мира обличивши,
смирением крестным силу Божию восприяла еси.
Сего ради дар чудодейственныя помощи стяжавшая,
Ксение блаженная, моли Христа Бога
избавитися нам от всякаго зла покаянием

.

Ксения Миласская

Преподобная Ксения (+ ок. 457), в миру Евсевия, была единственной дочерью знатного римского сенатора. С юности она стремилась к Богу. Чтобы избежать предстоящего ей брака, она тайно ушла из родительского дома с двумя преданными ей служанками и отплыла на корабле. Встретившись, по промыслу Божию, с настоятелем обители святого апостола Андрея, которая находилась в городе Милассе, в Кесарии, она упросила его взять ее, вместе со спутницами, в Миласс; изменив свое имя, она назвалась Ксенией. В Милассе она купила землю, построила храм во имя святого Стефана и основала женский монастырь. Вскоре после этого епископ Миласса, Павел, посвятил Ксению в диаконисы, как вполне достойную этого звания по добродетельной жизни. Святая всем оказывала помощь: для бедных была благотворительницей, для скорбящих — утешительницей, для грешных — наставницей. Имела глубокое смирение, считая себя хуже и грешнее всех. В подвигах своих руководствовалась советами палестинского подвижника преподобного Евфимия. Высокой жизнью святая Ксения привлекла многие души ко спасению. Кончина святой девы, во время молитвы, была отмечена Господом явлением в небе над монастырем знамения в виде светлого венца с блистающим посреди него крестом, который сопровождал тело святой, вынесенное в город к народу, и сохранялся до самого момента погребения. Множество больных, прикасаясь к мощам святой, получило исцеления.

Молитва первая блаженной Ксении Петербургской

О, святая всеблаженная мати Ксение! Под кровом Всевышняго жившая, ведомая и укрепляемая Богоматерию, глад и жажду, хлад и зной, поношения и гонения претерпевшая, дар прозорливости и чудотворения от Бога получила еси и под сению Всемогущаго покоишися. Ныне святая Церковь, яко благоуханный цвет, прослави тя. Предстояще (на месте твоего погребения), пред образом твоим святым, яко живой ти сущей с нами, молимся ти: приими прошения наша и принеси я ко престолу милосерднаго Отца Небеснаго; яко дерзновение к Нему имущая, испроси притекающим к тебе вечное спасение, на благая дела и начинания наша щедрое благословение, от всяких бед и скорбей избавление, предстани святыми твоими молитвами пред всемилостивым Спасителем нашим о нас, недостойных и грешных; помози, святая блаженная мати Ксение, младенцы светом святаго крещения озарити и печатию дара Духа Святаго запечатлети, отроки и отроковицы в вере, честности, богобоязненности воспитати и успехи в учении им даровати; болящия и недугующия исцели, семейным любовь и согласие низпосли, монашествующих подвигом добрым подвизатися удостой и от поношений огради, пастыри в крепости Духа Святаго утверди, народ и страну нашу в мире и безмятежии сохрани, о лишенных в предсмертный час причащения святых Христовых Тайн умоли ты наша надежда и упование, скорое услышание и избавление, тебе благодарение возсылаем и с тобою славим Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков, аминь.

Молитва первая блаженной Ксении Петербургской

О святая всеблаженная мати Ксение! Под покровом Всевышняго жившая, ведомая и укрепляемая Богоматерью, голод и жажду, холод и зной, поношения и гонения претерпевшая, дар прозорливости и чудотворения от Бога получила еси и под сенью Всемогущего покоишися. Ныне святая Церковь, яко благоуханный цвет, прославляет тя. Предстояще на месте твоего погребения, пред образом твоим святым, яко живей ти, сущей с нами, молимся ти: приими прошения наша и принеси их ко престолу милосерднаго Отца Небеснаго, яко дерзновение к Нему имущая, испроси притекающим к тебе вечное спасение, на благая дела и начинания наша щедрое благословение, от всяких бед и скорбей избавление. Предстани святыми твоими молитвами пред Всемилостивым Спасителем нашим о нас, недостойных и грешных. Помози, святая блаженная мати Ксение, младенцы светом святого крещения озарити и печатию дара Духа Святаго запечатлети, отроки и отроковицы в вере, честности, богобоязненности воспитати и успехи в учении им даровати; болящия и недугующия исцели, семейным любовь и согласие ниспосли, монашествующих подвигом добрым подвизатися удостой и от поношений огради, пастыри в крепости Духа Святаго утверди, народ и страну нашу в мире и безмятежии сохрани, о лишенных в предсмертный час причащения Святых Христовых Тайн умоли.

Ты наша надежда и упование, скорое услышание и избавление, тебе благодарение воссылаем и с тобою славим Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва третья блаженной Ксении Петербургской

О преславная святая блаженная мати наша Ксение, теплая о нас пред Богом молитвеннице! Якоже прежде к надгробию твоему припадавшии, сице ныне и мы по прославлении твоем к мощем твоим прибегающе, просим: помолися Господу, да освятит наши души и телеса, да просветит ум, очистит совесть от всякия скверны, нечистых помыслов, лукавых и хульных умышлений и от всякаго превозношения, гордости же и кичения, высокоумия же и дерзости, от всякаго фарисейскаго лицемерия, и от всякаго студнаго и лукаваго обычия нашего; да дарует нам искреннее покаяние, сокрушение сердец наших, смиренномудрие, кротость же и тихость, благоговение, разум же духовный со всяким благоразумием и благодарением. Утаившая себе от мудрых века сего, но Богу знаемая, испроси же стране нашей Российстей от бед лютых избавление, всего нашего жития обновление и исправление, соблюди нас во всяком благочестивом православном исповедании веры христианския, яко да ублажающе тя сподобимся во вся дни воспевати, благодарити и славити Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную, Животворящую и Нераздельную во веки веков. Аминь.

Молитва пятая блаженной Ксении Петербургской

О, святая блаженная мати Ксение, страннице града Святаго Петра и всея России и всих православных народов дивная печальнице и чудотворице! Ты велиим и тяжким подвигом славы ради Божия на земли подвизалася еси, образ безумия на всеобщее посмеяние носящи, телесная же страдания, глад и хлад, жажду и наготу, и человечская и демонская стужания терпящи, благодать же Духа Святаго пребогатую еще в земнем житии стяжала еси.

Сего ради сицевою благолепотою краснаго жития твоего, такожде и чудесы, многи и неверныя просветила еси и доселе просвещаеши, верным же многая всеразличная вспоможения, исцеления, утешения и всякая иная благодеяния подаеши.

Темже и мы, немощнии и всякому злу и нечистоте причастнии, отонудуже во многи скорби, обстояния и болезни впадшии, скорая и безотказная, и щедрая твоя вспоможения добре ведуще, с теплейшею верою и любовию к тебе притекаем и усердно молим: испроси нам твоими благоприятными ко Господу молитвами наипаче вся ко спасению благопотребная: разум к познанию заповедей Божиих просвети, сердце в твердой воли ко благочестию утверди, руце наша на благая деяния вооружи, возбрани же всякому нашему ко греху поползновению, мир Христов, всяк ум преимущ, и царство небесное, еже внутрь нас, даруй, такожде и многообразныя язвы наша уврачуй, от обстояний разреши, и всея жизни нашея течение исправи. Ближним нашим помощь Божию, просвещение духовное и телесных недугов свобождение подаждь. Вся ны от лютых агарянских нашествии защити, плененныя свирепыми безбожники братия наша свободи и порази безумную и богоборную врагов гордыню. Гладным же и немощным, бесприютным и всеми оставленным вся благопотребная душевная и телесная даруй. Не имущим жилища или места, идеже труждатися, пропитания ради, тая подаждь. Да вси прославим Бога, дивнаго во святых Своих, и твое милостивное предстательство, во веки веков. Аминь.

Личное прошение блаженной Ксении Петербургской

О наша великая небесная заступница, святая блаженная мати Ксение! Испроси у Великодаровитого Бога рабам Твоим (имена), с надеждою притекающим к тебе (

Канон святыя блаженныя Ксении Петербургския, глас 4.

Песнь 1

Ирмос:Тристаты крепкия, Рождейся от Девы, безстрастия во глубине души тричастное потопи, молюся, да Тебе, яко в тимпане, во умерщвлении телесе победное воспою пение.

Ксение блаженная, воистину по имени твоему и житие твое бысть, на земли бо, яко во стране чуждей, преходящи и во Отечествие Небесное преставитися чающи, вся земная, яко сень и соние, презрела еси.

Суету всяческую, яко прах от ногу твоею отрясши, жестоким путем в Землю Обетования шествовати изволила еси, Ксение мужемудренная, человекоубийцу врага, яко Амалика, побеждающи и Господеви победное пение приносящи.

Египетския котлы благоденствия презревши и миру кичливому посмеявшися, Ксение мудрая, моря житейскаго дно прешла еси неврежденно, Богу тя ведущу рукою крепкою, Емуже воспела еси победное пение.

Богородичен:Ненадеющихся надеждо и боримых помоще, Пречистая, в мори сущих Звездо Боготечная, и в пустыни заблуждших Источниче Живоносный, отраду душам нашим, Дево Благословенная, даждь.

Песнь 3

Ирмос:Не мудростию, и силою, и богатством хвалимся, но Тобою, Отчею, Ипостасною Мудростию, Христе, несть бо свят, паче Тебе, Человеколюбче.

Иоанна, возлюбленнаго ученика Спасова, слышавши глаголюща: иже любит мир, в нем любве Отчей несть, мир грехолюбивый возненавидевши, в дом Отчий поспешала еси, блаженная.

Юроду себе Христа ради сотворши, мудрости же премирныя исполняющися, оком чистым будущая, яко настоящая, прозревающи, пророком Божиим поревновала еси, Ксение Богомудрая.

Молитва усердная пища тебе бысть, праведнице; ругания же и осмеяния, питие сладкое; смиренномудрие, одежда украшения; и венец, Духа осияние.

Богородичен:Уста двизати на молитву, якоже Мати Самуилова, никакоже обленимся, вернии, Небесе и земли Царицу призывающи.

Седален, глас 5

Егда нощию молитвы твоя тайнолепно творящи, на снег колена твоя преклоняла еси, блаженная: душа твоя паче снега убеляшеся, слезы же, от теплоты сердечныя проливаемыя, землю согреваху, град твой спящий бдением твоим спасашеся, и гнев Божий от того отвращашеся. Ныне убо тебе от мира сего отшедшей, бедствуем люте, нощь несветла наста нам, огусте тьма греховная, сон лености и нерадения зеницы наша смежи, град твой в руце безбожник предадеся, и отечествие твое врагу поработися, потщися убо на молитву и на помощь нам поспешай, Ксение, дерзновением велия.

Песнь 4

Ирмос:Услышах славное смотрение Твое, Христе Боже, яко родился еси от Девы, да от лести избавиши зовущия: слава силе Твоей, Господи.

Женскую немощь отлагающи, Андреем нареклася еси, мужеумная, противу духов злобы подвизающися, слава силе твоей, к подающему ти силу взывающи.

Евино высокоумие, рай затворившее, отвергши всеконечно, Богомудрая, юрода нарещися изволяеши, змия льстиваго посрамивши.

Ум Христов внутрьуду таящи, премудрая, мира мудрость попираеши, вразумляеши же люди, судьбы Божия предвозвещающи, и стопы наша на путь правый направляющи.

Богородичен:Милосердие Твое к нам преклонити тщимся, Богородице, молитвенницу тебе предлагающе Ксению блаженную, еяже предстательство стяжати уповаем, память ея тепле воспевающе.

Песнь 5

Ирмос:Стяжавый ны, избранныя люди, кровию Твоею, Господи, Твой мир даждь нам, во единомыслии сохрания стадо Твое.

Наготу и хлад терпящи, ризы же нищим раздающи, довлеет ми риза крещения, в себе взывала еси, блаженная.

Уврачуй наша раны, услыши молитвы, умири нашу жизнь и на помощь нам поспешай, Ксение благолюбивая.

Юныя вразуми и на путь истины настави, старыя умудри и Божественная разумети научи, всяко на дела благая их подвизающи, о Ксение, мудрость Небесную стяжавшая.

Богородичен:Печали отложше, восклонимся и горе воззрим, братие, и узрим в Небесех Царицу Богородицу, Покровом Своим светоносным нас покрывающую.

Песнь 6

Ирмос:Внегда скорбети ми, возопих ко Господу, и услыша мя Бог спасения моего.

Окорми нас, в мори житейском бедствующих, блаженная, ко пристанищу благоотишному нас провождающи, и молящися ко Единому, Иже нас спасти могущему.

Хотяще благая творити, злая содеваем. Заповеди Божия ведуще, о тех небрежем и согрешаем: помози нам немощным, Ксение благосердая.

Возопи о нас ко Господу, Емуже послужила еси, о Ксение, гласом крепким, якоже Моисей в пустыни, и услышит тя Бог, спасти хотяй человеки.

Богородичен:Аще не ты нам руце простреши, о Богомати, не имамы избыти погибельнаго рова, сего ради Ти зовем: Владычице, спаси ны.

Кондак, глас 3

На земли яко странна пребывши, о Небеснем же Отечествии воздыхающи, юрода от буиих и неверных, премудра же и свята от верных познаваешися, и от Бога славою и честию венчаешися, Ксение мужеумная и Богоумная, сего ради зовем ти: радуйся, яко по странствии земнем в дому Отчем водворяешися.

Икос

Кто сия, во врата Царствия Небеснаго толкущая, еяже ради ризы белы, лице же сияет паче солнца?

Откуду приходит и яковых требует? Сия есть дщи Отца Небеснаго, Сына Божия раба верная, и Духа Святаго сосуд избранный, на земли яко странница прешельствовавшая. Ныне во Отечествие Небесное преставляется, со тщанием убо сей двери отверзите и сретайте ю с веселием зовуще: радуйся, Ксение, яко по странствии земнем в дому Отчем водворяешися.

Песнь 7

Ирмос:Юноши три в Вавилоне, веление мучителево на буйство преложше, посреде пламене вопияху: благословен еси, Господи, Боже отец наших.

Легкое бремя Христово на рамо твое вземши, вся тяжкая земная нивочтоже вменяющи, блаженная, неудобоносимое камение на верх церковный преносила еси, усердно трудящися и зовущи: благословен еси Господи, Боже отец наших.

Алчем и жаждем и наготуем духовно: пищу сладкую, твое наставление, даждь убо нам, блаженная, прохлади гортани наша росою молитв твоих о нас убогих, яко да Господеви благодарне зовем: благословен еси, Боже отец наших.

Мытарево грехолюбное житие подражающе, смиренномудрия того не стяжахом, паче же и фарисеевой гордости предахомся, добродетелей же не имуще, что убо сотворим немощнии, аще не к тебе, Ксение, прибегнем и возопиим: умоли о нас Бога отец наших.

Богородичен:Иныя несть во вселенней, якоже Ты, Богородице, Яже матернее дерзновение ко Спасу имущая, и Ангелы преславною чистотою превозшедшая: темже Ти припадаем, Владычице, моли о нас присно Бога отец наших.

Песнь 8

Ирмос:Всяческая, Владыко, премудростию Твоею составил еси, земли же паки утвердил еси, якоже веси, дно, основанием водрузивый на водах безмерных. Тем вси вопием, воспевающе: благословите, дела Господня, непрестанно Господа.

Помощница нам буди, блаженная, изымающи нас от скорбей и болезней, от соблазнов же, нестроений и бед, и желания сердец наших во благо исполни, яко да о тебе Бога благодаряще, вопием: благословите дела Господня непрестанно Господа.

Огневицу державствующему уставила еси, царице же в видении соннем представши, прорекла еси той рождение чада, темже благодарственне вопияше: благословите, дела Господня, непрестанно Господа.

Чада твоя есмы, о Ксение блаженная, не остави нас сирых, но на помощь к нам прииди. Не забуди о славе твоей пекущихся, но радованием им воздаждь, да вси согласно поем: благословите, дела Господня, непрестанно Господа.

Богородичен:Имя Твое пресладкое и мироуханное да не отходит от уст наших, Богородице, сердца же наша любовию Божественною горяща всю тварь да приглашают вопити: благословите, дела Господня, непрестанно Матерь Божию.

Песнь 9

Ирмос:Тя Преславную Невесту и Всесвятую Богородицу, Зиждителя рождшую, невидимых же и всех видимых, песньми величаем.

Тайнолепная жития твоего и подвизи твои сокровеннии, ныне миру явишася, Ксение блаженная, темже о тебе веселящеся, Христа Бога, тебе прославльшаго, немолчно величаем.

Аще и преставилася еси от земных, обаче ведуще тя и по смерти нам спребывающую и молитвами твоими присно нас от бед покрывающую, благодарне тя, блаженная, величаем.

Еже о нас немощных и убогих попечение твое воспоминающе, с любовию к тебе припадаем, молитвеннице наша крепкая: не остави убо нас сирых, но присно нам помогай, яко да о тебе Бога и Отца Небеснаго присно величаем.

Богородичен:Молитвы Ксении блаженныя к Тебе, Владычице, о нас приносимыя, к Сыну Твоему и Богу, Дево, принеси, Твоим матерним ходатайством тыя подкрепляющи, и спасай, Пречистая, Тя величающия.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *