Молитва ангеле божий

Молитва ангеле божий

Содержание

Ангелу хранителю (тропарь. кондак и молитвы)

Тропарь, глас 6:

А́нгеле Бо́жий,/ храни́телю мой святы́й,/ живо́т мой соблюди́ во стра́се Христа́ Бо́га,/ ум мой утверди́ во и́стиннем пути́,/ и к любви́ го́рней уязви́ ду́шу мою́,/ да тобо́ю направля́ем,// получу́ от Христа́ Бо́га ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 4:

Яви́ся мне́ милосе́рд,/ святы́й А́нгеле Госпо́день, храни́телю мой,/ и не отлуча́йся мене́ скве́рнаго,/ но просвети́ мя све́том неприкоснове́нным// и сотвори́ мя досто́йна Ца́рствия Небе́снаго.

Молитва первая

А́нгеле Христо́в святы́й, к тебе́ припа́дая молю́ся, храни́телю мой святы́й, прида́нный мне на соблюде́ние души́ и те́лу моему́ гре́шному от свята́го креще́ния. Аз же свое́ю ле́ностию и свои́м злы́м обы́чаем прогне́вах твою́ пречи́стую све́тлость и отгна́х тя от себе́ все́ми сту́дными де́лы: лжа́ми, клевета́ми, за́вистию, осужде́нием, непоко́рством, братоненавиде́нием и злопомне́нием, сребролю́бием, прелюбодея́нием, я́ростию, ску́постию, объяде́нием без сы́тости, многоглаго́ланием, злы́ми по́мыслы и лука́выми, го́рдым обы́чаем, имы́й самохоте́ние на вся́кое плотско́е вожделе́ние, о зло́е мое́ произволе́ние, его́ же и ско́ти безслове́снии не творя́т! Да ка́ко возмо́жеши возре́ти на мя, или́ приступи́ти ко мне? Кото́рыма очи́ма, А́нгеле Христо́в, воззри́ши на мя, опле́тшася зле во гну́сных де́лах? Да ка́ко уже́ возмогу́ отпуще́ния проси́ти го́рьким и злым мои́м и лука́вым дея́ниям, в ня́же впада́ю по вся дни и но́щи и на всяк час? Но молю́ся ти припа́дая, храни́телю мой святы́й, умилосе́рдися на мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́ твоего́ (имярек),бу́ди ми помо́щник и засту́пник на зла́го моего́ сопроти́вника, святы́ми твои́ми моли́твами, и Ца́рствия Бо́жия прича́стника мя сотвори́ со все́ми святы́ми, всегда́, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́: укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния. Ей святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости. Ами́нь.

Молитва третья

А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой святы́й, на соблюде́ние мне от Бо́га с небесе́ да́нный! Приле́жно молю́ тя: ты мя днесь просвети́, и от вся́каго зла сохрани́, ко благо́му дея́нию наста́ви, и на путь спасе́ния напра́ви. Ами́нь.

Молитва четвертая

О святы́й А́нгеле, храни́телю и покрови́телю мой благи́й!

С сокруше́нным се́рдцем и боле́зненною душе́ю предстою́ ти, моля́ся: услы́ши мя, гре́шнаго раба́ своего́ (имярек),с во́плем кре́пким и пла́чем го́рьким вопию́щаго; не помяни́ мои́х беззако́ний и непра́вд, и́миже аз, окая́нный, прогневля́ю тя по вся дни и часы́, и ме́рзостна себе́ творю́ пред Созда́телем на́шим Го́сподем; яви́ся мне милосе́рд и не отлуча́йся мене́, скве́рнаго, да́же до кончи́ны моея́; возбуди́ мя от сна грехо́внаго и посо́бствуй твои́ми моли́твами про́чее вре́мя живота́ моего́ без поро́ка преити́ и сотвори́ти плоды́ досто́йны покая́ния, па́че же от сме́ртных паде́ний грехо́вных соблюди́ мя, да не поги́бну во отча́янии и да не пора́дуется враг о поги́бели мое́й. Вем вои́стинну и усты́ испове́дую, я́ко никто́же тако́в друг и предста́тель, защи́титель и побо́рник, я́коже ты, святы́й А́нгеле: предстоя́ бо Престо́лу Госпо́дню, мо́лишися о мне, непотре́бнем, и па́че всех грешне́йшем, да не и́зъимет Преблаги́й ду́ши моея́ в день неча́яния моего́ и в день творе́ния зло́бы. Не преста́й у́бо умилостивля́я премилосе́рдаго Го́спода и Бо́га моего́, да отпу́стит согреше́ния моя́, я́же сотвори́х во всем житии́ мое́м, де́лом, сло́вом и все́ми мои́ми чу́вствы, и, и́миже весть судьба́ми, да спасе́т мя; да нака́жет мя зде по Свое́й неизрече́нней ми́лости, но да не обличи́т и не истя́жет мя она́мо по Своему́ нелицеприя́тному правосу́дию; да сподо́бит мя покая́ние принести́, с покая́нием же Боже́ственное Причаще́ние досто́йне прия́ти, о сем па́че молю́ и такова́го да́ра всеусе́рдно жела́ю. В стра́шный же час сме́рти неотсту́пен бу́ди ми, благи́й храни́телю мой, прогоня́я мра́чныя де́моны, иму́щия устраши́ти претре́петную ду́шу мою́: защити́ мя от тех ловле́ния, егда́ и́мам преходи́ти возду́шныя мыта́рства, да храни́м тобо́ю, безбе́дно дости́гну рая́, ми вожделе́ннаго, иде́же ли́цы святы́х и Го́рних Сил непреста́нно восхваля́ют всечестно́е и великоле́пое и́мя в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́, и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Ему́же подоба́ет честь и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Назад к списку

Введение

Практически каждому из нас приходилось сталкиваться со случаями удивительного спасения людей от неминуемой гибели и тяжелейших травм. Скептики могут утверждать, что причиной тому являются способности и сверхспособности самого человека, но большинство уверены в том, что дело не обходится без чудесного вмешательства свыше. Так кто же помогает людям обрести шанс на выживание, кто отводит от них беду и несчастья? За это нужно благодарить наших ангелов-хранителей, которые не только даруют спасение, но и направляют нас по жизни, подсказывают, по какой дороге лучше идти, как сделать правильный выбор. Только, к сожалению, мы не всегда прислушиваемся к их советам, игнорируем сигналы и знаки, которые они нам посылают, в результате совершаем множество ошибок.

Небесный помощник есть у каждого человека с самого рождения, он следует за ним повсюду, стремясь оградить своего подопечного, предупредить о надвигающейся опасности. А после крещения появляется еще и небесный покровитель. Как и ангелов, их может быть несколько. Святой, чье имя носит храм, где происходил обряд, тоже становится небесным покровителем новоиспеченного христианина. Своих незримых защитников имеют представители разных профессий, а также социальных групп и даже населенных пунктов.

Помощь заступников значительно усиливается, если иметь при себе их изображения, а иконы с образами святых ограждают жилище от бед и напастей. Кроме того, ангел-хранитель охраняет нашу душу от грехов. Его присутствие можно распознать по своему душевному состоянию. Если человек ощущает внут реннюю гармонию, на его сердце спокойно, легко и светло, в душе царит полное умиротворение, то это говорит о том, что незримый покровитель рядом.

Обратиться к нему, попросить о помощи или поблагодарить за нее позволит молитва. Если во время чтения молитвы душа испытывает умиление, значит, ангел-хранитель рядом, молится вместе с нами, слушает и любит нас. Напротив, если сердце терзается сомнениями, на душе тяжесть, то скорее всего небесный покровитель отвернулся от нас или вовсе покинул, тогда нужно позвать его и попросить о помощи.

Чтобы ангел-хранитель всегда был рядом, молиться ему необходимо ежедневно. Молитвы незримому защитнику, а также канон следует читать утром, сразу после пробуждения, и вечером, перед тем как лечь спать.

Молитвы ангелу-хранителю на всякое время

Утренняя молитва

О, святый ангеле, ходатайствующий перед Господом нашим за душу мою, тело мое и жизнь мою грешную! Не оставь меня, грешного, и не отступи от меня за все грехи мои. Прошу тебя! Не дай лукавому демону завладеть душой моей и телом моим. Укрепи мою слабую и податливую душу и направь ее на путь истинный. Прошу тебя, ангел Божий и хранитель души моей! Прости мне все грехи, которыми я оскорбил тебя за всю мою неправедную жизнь. Прости все мои прегрешения, которые я совершил в день минувший, и защити меня в новый день. Сохрани душу мою от разных искушений, чтобы я не прогневил Господа нашего. Прошу тебя, помолись за меня перед Господом нашим, чтобы сошла на меня милость Его и спокойствие душевное. Аминь.

Вечерняя молитва ангелу-хранителю, чтобы замолил грехи перед Богом

Святый ангеле Христов, благодетель мой и защитник, к тебе взываю, о тебе мои помыслы, як же через тебя и о Господе Боге. Каюсь искренне в грехах своих, прости меня, окаянного, ибо совершил их не по злому умыслу, но по недомыслию своему. Иже позабых слово Господне и согрешив против веры, против Господа. Молю тебя, светлый ангеле, внемли мольбам моим, прости душу мою! Не моя то вина, но слабого разумения моего. Иже простив меня, недостойного, помоли за спасение души моей перед Отцом нашим Небесным. Взываю к тебе с сим, а через тебя к Господу Богу о прощении и милосердии. Аз же готов нести искупление греха своего, дабы избегнуть сетей лукавого. Моли за меня, ангеле святый. Аминь.

Вечерняя молитва на сон грядущий

Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика согреших во днешний день, и от всякаго лукавствия противнаго ми врага избави мя, да ни в коемже гресе прогневаю Бога моего; но моли за мя, грешнаго и недостойнаго раба, яко да достойна мя покажеши благости и милости Всесвятыя Троицы и Матере Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь.

Молитва ангелу-хранителю для защиты от несчастных случаев

Эту молитва читается перед выходом из дома. Ее нужно переписать от руки и всегда носить с собой.

Святый ангеле Христов, защитник от всякого промысла лукавого, покровитель и благодетель! Как заботишься о каждом нуждающемся в твоей помощи в миг случайного несчастья, позаботься и обо мне, грешном. Не оставь меня, внемли моей молитве и огради меня от раны, от язвы, от всякого несчастного случая. Вверяю тебе жизнь свою, как вверяю душу. И как молишь за душу мою Господа Бога нашего, похлопочи же о жизни моей, обереги тело мое от повреждения всякого. Аминь.

Молитва ангелу-хранителю для защиты от дурных поступков

Иже будучи в глубоком огорчении, но не ради излишка и не ради позорной сытости взываю тебе, святый ангеле Христов. Помоги мне, рабу Божию (имя), яко помогаешь всем по воле Господа Бога. Убереги меня от тяжких бед, ибо попала душа моя в искушение. Убереги от проступков, дабы вреда никому не причинил и Божиих заповедей тем не нарушил.

Спаси, святый, удержи от того, чтоб другим не доставить страдания по недомыслию своему и слабости своей. Убереги, спаси мою душу и помолись за меня перед Господом. На тебя, мой ангел-хранитель, надежды свои возлагаю. Аминь.

Молитва ангелу-хранителю для защиты от неудачи

Осеняя себя крестным святым знамением, обращаюсь в молитве усердной к тебе, ангеле Христов, хранитель моея души и тела. Иже ведаешь делами моими, направляешь меня, посылаешь мне счастливый случай, так не оставь и в миг неудач моих. Прости мои прегрешения, поелику погреших против веры. Защити, святый, от невезения. Пусть неудачи и страс ти-напасти обходят стороной подопечного твоего, пусть во всех делах моих вершится воля Господа, Человеколюбче, и никогда не пострадаю я от невезения. О сем молю тебя, благодетель. Аминь.

Молитва ангелу-хранителю для успеха в делах

Осеняя чело святым крестным знамением, я, раб Божий, воздаю хвалу Господу и молю святого ангела Его о помощи.

Пособи, святый, в делах моих. Ибо безгрешен я перед Богом и людьми, а поелику согреших, то не по доброй воле, но по недомыслию и происку лукавого. Помолись тогда за меня перед Богом и помоги мне дело свое укрепить. Поставлен я был Господом начальствующим над многими и большие деньги мне от Него во благо людям были дадены, стало быть, воля Господа на то, чтобы я, грешный, искупляя грехи свои, трудился на благо людей, Отечества и Церкви, и во славу Господа. Помоги мне, слабому и немощному, исполнить волю Господа и укрепи дела мои, дабы не обманул я ничьих надежд своим разорением. Аминь.

Молитва ангелу-хранителю для обретения счастья

Благодетель, святый ангеле, хранитель мой во веки вечные, покуда жив есть буду. К тебе взывает подопечный твой, услышь меня и низойди до меня. Как облагодетельствовал ты меня много раз, так еще раз облагодетельствуй. Перед Богом чист я, перед людьми ни в чем не провинился. Верой я жил прежде, верой буду жить дальше, а посему Господь оделил меня своей милостью и по воле Его ты меня охраняешь от всякой напасти. Так пусть же сбудется воля Господня и ты, святый, исполнишь ее. Прошу тебя о счастливой жизни для себя и домашних своих, и буде то для меня высшей наградой от Господа. Услышь меня, ангеле небесный, и помоги мне, исполни волю Божию. Аминь.

Молитва ангелу-хранителю для защиты от непонимания

Покровитель мой, ангеле небесный, светлый хранитель мой. К тебе взываю о помощи, ибо попал в беду тяжкую еси. А беда сия происходит от непонимания людского. Не могущи узреть моих добрых помыслов, люди гонят меня от себя. И уязвляется чрезвычайно сердце мое, ибо чист я перед людьми, и совесть моя чиста. Не замыслих ничего дурного, противного Богу, потому молю тебя, святый ангеле Господень, защити меня от непонимания людского, пусть да уразумеют мои добрые деяния христианские. Пусть же поймут, что добра желаю им. Помоги мне, святый, обереги! Аминь.

Молитва ангелу-хранителю для защиты от недоверия окружающих

Ангел Господень, иже вершишь волю Неба на земле, услышь меня, окаянного. Обрати на меня свой взор ясный, осени своим светом, помоги мне, душе христианской, против неверия людского. И яко же сказано было в Писании о Фоме неверующем, памятуй, святый. Так пусть же не будет мне ни недоверия, ни подозрения, никакого сомнения от людей. Ибо чист я перед людьми, яко же чист перед Господом Богом нашим. Поелику чего не слушах Господа, то о сем каюсь весьма, ибо сделал сие по недомыслию, но не злому умыслу пойти супротив слова Божия. Молю тебя, ангеле Христов, святый защитник мой и покровитель, защити раба Божия (имя). Аминь.

Молитва ангелу-хранителю о достатке в доме

К тебе, ангеле Христов, взываю. Аще оберегал меня и защищал, и хранил, ибо не согрешил я прежде и не согрешу в будущем против веры. Так отзовись же сейчас, низойди на меня и помоги мне. Трудился я много весьма, и сейчас ты видишь честные руки мои, которыми я трудился. Так пусть же будет, как учит Писание, что воздастся по трудам. Воздай мне по трудам моим, святый, дабы наполнилась утомленная трудом рука, и мог бы я жить безбедно, Богу служить. Исполни волю Всевышнего и облагодетельствуй меня земными щедротами по трудам моим. Аминь.

Молитва ангелу-хранителю об изобилии на столе

Воздав должное Господу Богу нашему, Иисусу Христу, за яства на столе своем, в коих узрел знак высшей любви Его, теперь обращаюсь с молитвой к тебе, святый воин Господень, ангеле Христов. Воля Бога была на то, чтобы за малую праведность свою, я, окаянный, напитал себя и семью свою, жену и чад немысленных. Молю тебя, святый, обереги меня от пустого стола, исполни волю Господа и воздай мне за деяния мои скромный обед, чтобы мог я утолить голод свой и напитать чад своих, кои еси безгрешны перед лицом Всевышнего. Поелику чем погрешил против слова Божия и в немилость впал, то не по злому умыслу. Видит Боже наш, что не помышлял я о дурном, но следовал всегда заповедям Его. Посему каюсь, молю о прощении за прегрешения, какие есть, и прошу дать стол обильный в меру, чтобы не погибнуть с голоду. Аминь.

Молитва ангелу-хранителю об исцелении

Святый ангеле, воин Христов, к тебе взываю о помощи, ибо в тяжелом недуге тело мое. Изгони из меня болезни, наполни силами телеса мои, руки, ноги мои. Проясни голову мою. Аз же молю тебя, благодетеля и защитника своего, о сем, ибо слаб чрезвычайно, немощен стал. И страдания большие испытываю от болезни своей. И знаю, что от маловерия моего да от грехов моих тяжких наслана мне болезнь в наказание Господом нашим. И се есть испытание для меня. Пособи, Божий ангел, выручи меня, оберегая тело мое, дабы вынес я испытание и не поколебал бы нимало веры своей. А пуще, святый опекун мой, моли за душу мою Учителю нашему, чтобы Всевышний видел раскаяние мое и снял болезнь с меня. Аминь.

Главная —> Православные молитвы —> Ангел хранитель. Молитвы к Ангелу Хранителю

Молитва ко Святому Ангелу Хранителю.

О святый Ангеле, хранителю и покровителю мой благий! С сокрушенным сердцем и болезненною душею предстою ти, моляся: услыши мя, грешнаго раба своего (имя рек), с воплем крепким и плачем горьким вопиющаго; не помяни моих беззаконий и неправд, ими же аз окаянный прогневляю тя по вся дни и часы, и мерзостна себе творю пред Создателем нашим Господом; явися мне милосерд и не отлучайся мене сквернаго даже до кончины моея; возбуди мя от сна греховнаго и пособствуй твоими молитвами прочее время живота моего без порока прейти и сотворити плоды достойны покаяния, паче же от смертных падений греховных соблюди мя, да не погибну во отчаянии и да не порадуется враг о погибели моей. Вем воистинну и усты исповедую, яко никтоже таков друг и предстатель, защититель и поборник, якоже ты, святый Ангеле: предстоя бо Престолу Господню, молишися о мне непотребном и паче всех грешнейшем, да не изымет Преблагий души моея в день нечаяния моего и в день творения злобы. Не престай убо умилостивляя премилосердаго Господа и Бога моего, да отпустит согрешения моя, яже сотворих во всем житии моем, делом, словом и всеми моими чувствы, и имиже весть судьбами да спасет мя; да накажет мя зде по Своей неизреченной милости, но да не обличит и не истяжет мя онамо по Своему нелицеприятному правосудию; да сподобит мя покаяние принести, с покаянием же Божественное Причащение достойне прияти, о сем паче молю, и таковаго дара всеусердно желаю. В страшный же час смерти неотступен буди ми, благий хранителю мой, прогоняя мрачныя демоны, имущия устрашити притрепетную душу мою: защити мя от тех ловления, егда имам преходити воздушная мытарства, да храним тобою, безбедно достигну рая ми вожделеннаго, идеже лицы святых и горних сил непрестанно восхваляют всечестное и великолепое имя в Троице славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, Емуже подобает честь и поклонение во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

Ангеле Христов святый, к тебе припадая молюся, хранителю мой святый, приданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от Святаго Крещения, аз же своею леностию и своим злым обычаем прогневах твою пречистую светлость и отгнах тя от себе всеми студными делы: лжами, клеветами, завис-тию, осуждением, презорством, непокорством, братоненавидением, и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростию, скупостию, объядением без сытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым обычаем и блудным возбешением, имый самохотение на всякое плотское вожделение. О, злое мое произволение, егоже и скоти безсловеснии не творят! Да како возможеши воззрети на мя, или приступити ко мне, аки псу смердящему? Которыма очима, Ангеле Христов, воззриши на мя, оплетшася зле во гнусных делех? Да како уже возмогу отпущения просити горьким и злым моим и лукавым деянием, в няже впадаю по вся дни и нощи и на всяк час? Но молюся ти припадая, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешнаго и недостойнаго раба твоего (имя), буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами, и Царствия Божия причастника мя сотвори со всеми святыми, всегда, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва третья

Ангеле Божий, Хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небеси данный, прилежно молю Тя: Ты мя днесь просвети и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави и на путь спасения направи. Аминь.

Молитва четвертая

Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противнаго ми врага избави мя, да ни в коемже гресе прогневаю Бога моего; но моли за мя грешнаго и недостойнаго раба, яко да достойна мя покажеши благости и милости Всесвятыя Троицы и Матере Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь.

Другие молитвы к Ангелу Хранителю

Святый Ангеле, Хранителю чада моего (имя), покрой его покровом твоим от стрел демона, от глаз обольстителя и сохраняй сердце его в чистоте. Аминь.

Молитва ангелу-хранителю (общая)

Эта молитва читается утром

О, святой ангел (имя), ходатайствующий перед Господом нашим за душу мою, тело мое и жизнь мою грешную! Не оставь меня, грешного, и не отступи от меня за все грехи мои. Прошу тебя! Не дай лукавому демону завладеть душой моей и телом моим. Укрепи мою слабую и податливую душу и направь ее на путь истинный. Прошу тебя, ангел Божий и хранитель души моей! Прости мне все грехи, которыми я оскорбил тебя за всю мою неправедную жизнь. Прости все мои прегрешения, которые я совершил в день минувший, и защити меня в новый день. Сохрани душу мою от разных искушений, чтобы я не прогневил Господа нашего. Прошу тебя, помолись за меня перед Господом нашим, чтобы сошла на меня милость его и спокойствие душевное. Аминь

Молитва ангелу-хранителю, чтобы замолил грехи перед Богом

Эта молитва читается вечером, перед сном

Святый ангеле Христов, благодетель мой и защитник, к тебе взываю, о тебе мои помыслы, як же через тебя и о Господе Боге. Каюсь искренне в грехах своих, прости меня, окаянного, ибо совершил их не по злому умыслу, но по недомыслию своему. Иже позабых слово Господне и согрешив против веры, против Господа. Молю тебя, светлый ангеле, внемли мольбам моим, прости душу мою! Не моя то вина, но слабого разумения моего. Иже простив меня, недостойного, помоли за спасение души моей перед Отцом нашим Небесным. Взываю к тебе с сим, а через тебя к Господу Богу о прощении и милосердии. Аз же готов нести искупление греха своего, дабы избегнуть сетей лукавого. Моли за меня, ангеле святый. Аминь

Молитва ангелу-хранителю для защиты от травм в результате несчастного случая.

Эта молитва читается перед тем, как выйти из дома.
Желательно ее отпечатать или переписать и носить с собой.

Святый ангеле Христов, защитник от всякого промысла лукавого, покровитель и благодетель! Как заботишься о каждом нуждающемся в твоей помощи в миг случайного несчастья, позаботься и обо мне, грешном. Не оставь меня, внемли моей молитве и огради меня от раны, от язвы, от всякого несчастного случая. Вверяю тебе жизнь свою, как вверяю душу. И как молишь за душу мою Господа Бога нашего, похлопочи же о жизни моей, обереги тело мое от повреждения всякого. Аминь.

Молитва ангелу-хранителю для защиты от проступков

Иже будучи в глубоком огорчении, но не рад излишка и не ради позорной сытости взываю тебе, святый ангел Христов. Помоги мне, рабу Божию (имя), яко помогаешь всем по воле Господа Бога. Убереги меня от тяжких бед, ибо попала душа моя в искушение. Убереги от проступков, дабы вреда никому не причинил и Божиих заповедей тем не нарушил. Спаси, святый, удержи от того, чтоб другим не доставить страдания по недомыслию своему и слабости своей.

Убереги, спаси мою душу и помолись за меня перед Господом. На тебя, мой ангел-хранитель, надежды свои возлагаю. Аминь.

Молитва ангелу-хранителю для защиты от неудачи

Осеняя себя крестным святым знамением, обращаюсь в молитве усердной к тебе, ангеле Христов, хранитель моея души и тела. Иже ведаешь делами моими, направляешь меня, посылаешь мне счастливый случай, так не оставь и в миг неудач моих. Прости мои прегрешения, поелику погреших против веры. Защити, святый, от невезения. Пусть неудачи и страсти-напасти обходят стороной подопечного твоего, пусть во всех делах моих вершится воля Господа, Человеколюбче, и никогда не пострадаю я от невезения. О сем молю тебя, благодетель. Аминь.

Благодарственная молитва ангелу-хранителю

Молитва читается, когда воздана хвала Господу

Иже отблагодарих и восславих Господа своего, Единого Бога православных Иисуса Христа за благодетельство Его, я взываю к тебе, святый ангеле Христов, воин Божественный. Взываю с молитвой благодарственной, благодарю тебя за милость твою ко мне и за ходатайство твое за меня пред лицом Господа. Славен будь в Господе, ангеле!

Тропарь АНГЕЛУ ХРАНИТЕЛЮ

ТРОПАРЬ, ГЛАС 6:

Ангеле Божий, / хранителю мой святый, / живот мой соблюди во страсе Христа Бога, / ум мой утверди во истиннем пути, / и к любви горней уязви душу мою / да тобою направляема / получу от Христа Бога велию милость.

КОНДАК, ГЛАС 4:

Явися мне милосерд,/ святый Ангеле Господень, хранителю мой,/ и не отлучайся мене сквернаго,/ но просвети мя светом неприкосновенным/ и сотвори мя достойна Царствия Небеснаго.

Молитва святому Ангелу Хранителю

Молитва Ангелу Хранителю поможет во многих мирских делах, поскольку именно Ангел и является главным ходатаем перед Христом после Матушки Небесной и Божиих святых.

Образно говоря, Ангел Хранитель выступает в роли незримого телохранителя, он приглядывает за нами и наставляет нас на протяжении всей жизни на земле, молит Всевышнего о нашем благополучии.

>Святой Ангел Хранитель

Вышивка бисером Святой Ангел Хранитель

Ангеле Христов святый, к тебе припадая молюся, хранителю мой святый, преданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от святого крещения, аз же своею леностию и своим злым обычаем прогневах твою препричистую светлость и отгнах тя от себе всеми студными делы: лжами, клеветами, завистию, осуждением, презорством, непокорством, братоненавидением и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростию, скупостию, объядением без сытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым обычаем и блудным взбешением, имый самохотение на всякое плотское вожделение, о злое мое произволение, его же и скоти безсловеснии не творят!

Да како возможеши возрети на мя, или приступити ко мне, аки ко псу смердящему? Которыма очима, Ангеле Христов, воззриши на мя, оплетшася зле во гнусных делах? Да како уже возмогу отпущения просити горьким и злым моим и лукавым деяниям, в няже впадаю по вся дни и нощи и на всяк час? Но молюся ти припадая, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешнаго и недостойного раба твоего (имярек), буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами, и Царствия Божия причастника мя сотвори со всеми святыми, всегда, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

>Молитва Ангеле Божий

Икона Ангел Хранитель вышитая бисером

Сильная молитва Ангелу

О святый Ангеле, хранителю и покровителю мой благий!

С сокрушенным сердцем и болезненною душею предстою ти, моляся: услыши мя, грешнаго раба своего (имярек), с воплем крепким и плачем горьким вопиющаго; не помяни моих беззаконий и неправд, имиже аз, окаянный, прогневляю тя по вся дни и часы, и мерзостна себе творю пред Создателем нашим Господем; явися мне милосерд и не отлучайся мене, сквернаго, даже до кончины моея; возбуди мя от сна греховнаго и пособствуй твоими молитвами прочее время живота моего без порока преити и сотворити плоды достойны покаяния, паче же от смертных падений греховных соблюди мя, да не погибну во отчаянии и да не порадуется враг о погибели моей.

Вем воистинну и усты исповедую, яко никтоже таков друг и предстатель, защититель и поборник, якоже ты, святый Ангеле: предстоя бо Престолу Господню, молишися о мне, непотребнем, и паче всех грешнейшем, да не изъимет Преблагий души моея в день нечаяния моего и в день творения злобы. Не престай убо умилостивляя премилосердаго Господа и Бога моего, да отпустит согрешения моя, яже сотворих во всем житии моем, делом, словом и всеми моими чувствы, и, имиже весть судьбами, да спасет мя; да накажет мя зде по Своей неизреченней милости, но да не обличит и не истяжет мя онамо по Своему нелицеприятному правосудию; да сподобит мя покаяние принести, с покаянием же Божественное Причащение достойне прияти, о сем паче молю и таковаго дара всеусердно желаю.

В страшный же час смерти неотступен буди ми, благий хранителю мой, прогоняя мрачныя демоны, имущия устрашити претрепетную душу мою: защити мя от тех ловления, егда имам преходити воздушныя мытарства, да храним тобою, безбедно достигну рая, ми вожделеннаго, идеже лицы святых и Горних Сил непрестанно восхваляют всечестное и великолепое имя в Троице славимаго Бога, Отца, и Сына и Святаго Духа, Емуже подобает честь и поклонение во веки веков. Аминь.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *