Кафизма 6 читать

Кафизма 6 читать

1 Псало́м Дави́ду, в воспомина́ние о суббо́те.

2 Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. 3 Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. 4 Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. 5 Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. 6 Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. 7 Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. 8 Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. 9 Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. 10 Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. 11 Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. 12 Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, 13 и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. 14 Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. 15 И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. 16 Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. 17 Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. 18 Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. 19 Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. 20 Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. 21 Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. 22 Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. 23 Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Псалом 38.

1 В коне́ц, Идифу́му, песнь Дави́ду.

2 Рех: сохраню́ пути́ моя́, е́же не согреша́ти ми язы́ком мои́м: положи́х усто́м мои́м храни́ло, внегда́ воста́ти гре́шному предо мно́ю. 3 Онеме́х и смири́хся, и умолча́х от благ, и боле́знь моя́ обнови́ся. 4 Согре́яся се́рдце мое́ во мне, и в поуче́нии мое́м разгори́тся огнь. Глаго́лах язы́ком мои́м: 5 скажи́ ми, Го́споди, кончи́ну мою́ и число́ дней мои́х, ко́е есть? Да разуме́ю, что лиша́юся аз? 6 Се пя́ди положи́л еси́ дни моя́, и соста́в мой я́ко ничто́же пред Тобо́ю, оба́че вся́ческая суета́ всяк челове́к живы́й. 7 У́бо о́бразом хо́дит челове́к, оба́че всу́е мяте́тся: сокро́вищствует, и не весть, кому́ собере́т я́. 8 И ны́не кто терпе́ние мое́, не Госпо́дь ли? И соста́в мой от Тебе́ есть. 9 От всех беззако́ний мои́х изба́ви мя, поноше́ние безу́мному дал мя еси́. 10 Онеме́х и не отверзо́х уст мои́х, я́ко Ты сотвори́л еси́. 11 Отста́ви от мене́ ра́ны Твоя́: от кре́пости бо руки́ Твоея́ аз исчезо́х. 12 Во обличе́ниих о беззако́нии наказа́л еси́ челове́ка и иста́ял еси́, я́ко паучи́ну, ду́шу eго́: оба́че всу́е всяк челове́к. 13 Услы́ши моли́тву мою́, Го́споди, и моле́ние мое́ внуши́, слез мои́х не премолчи́: я́ко пресе́льник аз есмь у Тебе́ и пришле́ц, я́коже вси отцы́ мои́. 14 Осла́би ми, да почи́ю, пре́жде да́же не отъиду́, и ктому́ не бу́ду.

Псалом 39.

1 В коне́ц, псало́м Дави́ду.

2 Терпя́, потерпе́х Го́спода, и внят ми, и услы́ша моли́тву мою́. 3 И возведе́ мя от ро́ва страсте́й, и от бре́ния ти́ны, и поста́ви на ка́мени но́зе мои́, и испра́ви стопы́ моя́, 4 и вложи́ во уста́ моя́ песнь но́ву, пе́ние Бо́гу на́шему. У́зрят мно́зи и убоя́тся, и упова́ют на Го́спода. 5 Блаже́н муж, eму́же есть и́мя Госпо́дне упова́ние eго́, и не призре́ в суеты́ и неистовле́ния ло́жная. 6 Мно́га сотвори́л еси́ Ты, Го́споди, Бо́же мой, чудеса́ Твоя́ и помышле́нием Твои́м несть кто уподо́бится Тебе́: возвести́х и глаго́лах, умно́жишася па́че числа́. 7 Же́ртвы и приноше́ния не восхоте́л еси́, те́ло же сверши́л ми еси́, всесожже́ний и о гресе́ не взыска́л еси́. 8 Тогда́ рех: се прииду́, в глави́зне кни́жне пи́сано есть о мне: 9 е́же сотвори́ти во́лю Твою́, Бо́же мой, восхоте́х, и зако́н Твой посреде́ чре́ва моего́.

10 Благовести́х пра́вду в це́ркви вели́цей, се устна́м мои́м не возбраню́: Го́споди, Ты разуме́л еси́. 11 Пра́вду Твою́ не скрых в се́рдце мое́м, и́стину Твою́ и спасе́ние Твое́ рех, не скрых ми́лость Твою́ и и́стину Твою́ от со́нма мно́га. 12 Ты же, Го́споди, не удали́ щедро́т Твои́х от мене́: ми́лость Твоя́ и и́стина Твоя́ вы́ну да засту́пите мя. 13 Я́ко одержа́ша мя зла́я, и́мже несть числ́а, постиго́ша мя беззако́ния моя́, и не возмого́х зре́ти, умно́жишася па́че влас главы́ моея́, и се́рдце мое́ оста́ви мя. 14 Благоволи́, Го́споди, изба́вити мя: Го́споди, во е́же помощи́ ми вонми́. 15 Да постыдя́тся и посра́мятся вку́пе и́щущии ду́шу мою́ изъя́ти ю́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. 16 Да прии́мут а́бие студ свой глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. 17 Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Го́споди, и да реку́т вы́ну: да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое́. 18 Аз же нищ есмь и убо́г, Госпо́дь попече́тся о мне. Помо́щник мой и Защи́титель мой еси́ Ты, Бо́же мой, не закосни́.

Слава:

Псалом 40.

1 В коне́ц, псало́м Дави́ду.

2 Блаже́н разумева́яй на ни́ща и убо́га, в день лют изба́вит eго́ Госпо́дь. 3 Госпо́дь да сохрани́т eго́ и живи́т eго́, и да ублажи́т eго́ на земли́, и да не преда́ст eго́ в ру́ки враго́в eго́. 4 Госпо́дь да помо́жет eму́ на одре́ боле́зни eго́: все ло́же eго́ обрати́л еси́ в боле́зни eго́. 5 Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Ти. 6 Врази́ мои́ ре́ша мне зла́я: когда́ у́мрет и поги́бнет и́мя eго́? 7 И вхожда́ше ви́дети, всу́е глаго́лаше се́рдце eго́, собра́ беззако́ние себе́, исхожда́ше вон и глаго́лаше вку́пе. 8 На мя шепта́ху вси врази́ мои́, на мя помышля́ху зла́я мне. 9 Сло́во законопресту́пное возложи́ша на мя: еда́ спяй не приложи́т воскресну́ти? 10 И́бо челове́к ми́ра моего́, на него́же упова́х, яды́й хле́бы моя́, возвели́чи на мя запина́ние. 11 Ты же, Го́споди, поми́луй мя и возста́ви мя и возда́м им. 12 В сем позна́х, я́ко восхоте́л мя еси́, я́ко не возра́дуется враг мой о мне. 13 Мене́ же за незло́бие прия́л и утверди́л мя еси́ пред Тобою́ в век. 14 Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев от ве́ка и до ве́ка: бу́ди, бу́ди.

Псалом 41.

1 В коне́ц, в ра́зум сыно́в Коре́овых, псало́м Дави́ду, не надпи́сан у евре́й.

2 И́мже о́бразом жела́ет еле́нь на исто́чники водны́я, си́це жела́ет душа́ моя́ к Тебе́, Бо́же. 3 Возжада́ душа́ моя́ к Бо́гу Кре́пкому, Живо́му: когда́ прииду́ и явлю́ся лицу́ Бо́жию? 4 Бы́ша сле́зы моя́ мне хлеб день и нощь, внегда́ глаго́латися мне на всяк день: где есть Бог твой? 5 Сия́ помяну́х и излия́х на мя ду́шу мою́, я́ко пройду́ в ме́сто селе́ния ди́вна, да́же до до́му Бо́жия, во гла́се ра́дования и испове́дания шу́ма пра́зднующаго. 6 Вску́ю приско́рбна еси́, душе́ моя́? И вску́ю смуща́еши мя? Упова́й на Бо́га, я́ко испове́мся Ему́, спасе́ние лица́ моего́, и Бог мой. 7 Ко мне самому́ душа́ моя́ смяте́ся: сего́ ра́ди помяну́х Тя от земли́ Иорда́нски и Ермонии́мски, от горы́ ма́лыя. 8 Бе́здна бе́здну призыва́ет во гла́се хля́бий Твои́х, вся высоты́ Твоя́ и во́лны Твоя́ на мне преидо́ша. 9 В день запове́сть Госпо́дь ми́лость Свою́, и но́щию песнь Его́ от мене́, моли́тва Бо́гу живота́ моего́. 10 Реку́ Бо́гу: Засту́пник мой еси́, почто́ мя забы́л еси́? И вску́ю се́туя хожду́, внегда́ оскорбля́ет враг? 11 Внегда́ сокруша́тися косте́м мои́м, поноша́ху ми врази́ мои́, внегда́ глаго́лати им мне на всяк день: где есть Бог твой? 12 Вску́ю приско́рбна еси́, душе́ моя́? И вску́ю смуща́еши мя? Упова́й на Бо́га, я́ко испове́мся Ему́, спасе́ние лица́ моего́, и Бог мой.

Псалом 42.

Псало́м Дави́ду, не надпи́сан у евре́й.

1Суди́ ми, Бо́же, и разсуди́ прю мою́, от язы́ка непреподо́бна, от челове́ка непра́ведна и льсти́ва изба́ви мя. 2 Зане́ Ты еси́, Бо́же, Кре́пость моя́, вску́ю отри́нул мя еси́? И вску́ю се́туя хожду́, внегда́ оскорбля́ет враг? 3 Посли́ свет Твой и и́стину Твою́, та мя наста́виста и введо́ста мя в го́ру святу́ю Твою́ и в селе́ния Твоя́. 4 И вни́ду к же́ртвеннику Бо́жию, к Бо́гу веселя́щему ю́ность мою́, испове́мся Тебе́ в гу́слех, Бо́же, Бо́же мой. 5 Вску́ю приско́рбна еси́, душе́ моя́? И вску́ю смуща́еши мя? Упова́й на Бо́га, я́ко испове́мся Ему́, спасе́ние лица́ моего́, и Бог мой.

Слава:

Псалом 43.

1 В коне́ц, сыно́в Коре́овых, в ра́зум.

2 Бо́же, уши́ма на́шима услы́шахом, и отцы́ на́ши возвести́ша нам де́ло, е́же соде́лал еси́ во днех их, во днех дре́вних. 3 Рука́ Твоя́ язы́ки потреби́, и насади́л я́ еси́, озло́бил еси́ лю́ди и изгна́л еси́ я́. 4 Не бо мече́м свои́м насле́диша зе́млю, и мы́шца их не спа́се их, но десни́ца Твоя́, и мы́шца Твоя́, и просвеще́ние лица́ Твоего́, я́ко благоволи́л еси́ в них. 5 Ты еси́ Сам Царь мой и Бог мой, запове́даяй спасе́ния Иа́ковля. 6 О Тебе́ враги́ на́ша избоде́м ро́ги, и о и́мени Твое́м уничижи́м востаю́щыя на ны. 7 Не на лук бо мой упова́ю, и мечь мой не спасе́т мене́. 8 Спасл бо еси́ нас от стужа́ющих нам, и ненави́дящих нас посрами́л еси́. 9 О Бо́зе похва́лимся весь день и о и́мени Твое́м испове́мыся во век. 10 Ны́не же отри́нул еси́ и посрами́л еси́ нас, и не изы́деши, Бо́же, в си́лах на́ших. 11 Возврати́л еси́ нас вспять при вразе́х на́ших, и ненави́дящии нас расхища́ху себе́. 12 Дал еси́ нас я́ко о́вцы сне́ди, и во язы́цех разсе́ял ны еси́. 13 Отда́л еси́ лю́ди Твоя́ без цены́, и не бе мно́жество в восклица́ниих на́ших. 14 Положи́л еси́ нас поноше́ние сосе́дом на́шим, подражне́ние и поруга́ние су́щым о́крест нас. 15 Положи́л еси́ нас в при́тчу во язы́цех, покива́нию главы́ в лю́дех. 16 Весь день срам мой предо мно́ю есть, и студ лица́ моего́ покры́ мя 17 от гла́са поноша́ющаго и оклевета́ющаго, от лица́ вра́жия и изгоня́щаго. 18 Сия́ вся приидо́ша на ны, и не забы́хом Тебе́, и не непра́вдовахом в заве́те Твое́м. 19 И не отступи́ вспять се́рдце на́ше, и уклони́л еси́ стези́ на́ша от пути́ Твоего́. 20 Я́ко смири́л еси́ нас на ме́сте озлобле́ния, и прикры́ ны сень сме́ртная. 21 А́ще забы́хом и́мя Бо́га на́шего и а́ще возде́хом ру́ки на́ша к бо́гу чужде́му. 22 Не Бог ли взы́щет сих? Той бо весть та́йная се́рдца. 23 Зане́ Тебе́ ра́ди умерщвля́емся весь день, вмени́хомся я́ко о́вцы заколе́ния. 24 Воста́ни, вску́ю спи́ши, Го́споди? Воскресни́ и не отри́ни до конца́. 25 Вску́ю лице́ Твое́ отвраща́еши? Забыва́еши нищету́ на́шу и скорбь на́шу? 26 Я́ко смири́ся в персть душа́ на́ша, прильпе́ земли́ утро́ба на́ша. 27 Воскресни́, Го́споди, помози́ нам и изба́ви нас и́мене ра́ди Твоего́.

Псалом 44.

1 В коне́ц, о изменя́емых сыно́м Коре́овым, в ра́зум, песнь о возлю́бленнем.

2 Отры́гну се́рдце мое́ сло́во бла́го, глаго́лю аз дела́ моя́ Царе́ви: язы́к мой трость кни́жника скоропи́сца. 3 Красе́н добро́тою па́че сыно́в челове́ческих, излия́ся благода́ть во устна́х Твои́х, сего́ ра́ди благослови́ Тя Бог во век. 4 Препоя́ши мечь Твой по бедре́ Твое́й, Си́льне. 5 Красото́ю Твое́ю и добро́тою Твое́ю, и наляцы́, и успева́й, и ца́рствуй и́стины ра́ди и кро́тости, и пра́вды, и наста́вит Тя ди́вно десни́ца Твоя́. 6 Стре́лы Твоя́ изощре́ны, Си́льне, лю́дие под Тобо́ю паду́т в се́рдцы враг царе́вых. 7 Престо́л Твой, Бо́же, в век ве́ка: жезл пра́вости, жезл Ца́рствия Твоего́. 8 Возлюби́л еси́ пра́вду и возненави́дел еси́ беззако́ние, сего́ ра́ди пома́за Тя, Бо́же, Бог Твой еле́ем ра́дости, па́че прича́стник Твои́х. 9 Сми́рна и ста́кти и касси́а от риз Твои́х, от тя́жестей слоно́вых, из ни́хже возвесели́ша Тя. 10 Дще́ри царе́й в че́сти Твое́й, предста́ Цари́ца одесну́ю Тебе́, в ри́зах позлаще́нных оде́яна преиспещре́на. 11 Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое́, и забу́ди лю́ди Твоя́, и дом отца́ Твоего́. 12 И возжела́ет Царь добро́ты Твоея́: зане́ Той есть Госпо́дь Твой и поклони́шися Ему́. 13 И дщи Ти́рова с да́ры, лицу́ Твоему́ помо́лятся бога́тии лю́дстии. 14 Вся сла́ва Дще́ре Царе́вы внутрь, ря́сны златы́ми оде́яна и преиспещре́на. 15 Приведу́тся Царю́ де́вы в след ея́, и́скренния ея́ приведу́тся Тебе́. 16 Приведу́тся в весе́лии и ра́довании, введу́тся в храм Царе́в. 17 Вме́сто оте́ц Твои́х бы́ша сы́нове Твои́: поста́виши я́ кня́зи по всей земли́. 18 Помяну́ и́мя Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де. Сего́ ра́ди лю́дие испове́дятся Тебе́ в век и во век ве́ка.

Псалом 45.

1 В коне́ц, о сыне́х Коре́овых, о та́йных, псало́м.

2 Бог нам Прибе́жище и Си́ла, Помо́щник в ско́рбех, обре́тших ны зело́. 3 Сего́ ра́ди не убои́мся, внегда́ смуща́ется земля́ и прелага́ются го́ры в сердца́ морска́я. 4 Возшуме́ша и смято́шася во́ды их, смято́шася го́ры кре́постию Его́. 5 Ре́чная устремле́ния веселя́т град Бо́жий: освяти́л есть селе́ние Свое́ Вы́шний. 6 Бог посреде́ eго́, и не подви́жится: помо́жет eму́ Бог у́тро зау́тра. 7 Смято́шася язы́цы, уклони́шася ца́рствия: даде́ глас Свой Вы́шний, подви́жеся земля́. 8 Госпо́дь сил с на́ми, Засту́пник наш Бог Иа́ковль. 9 Прииди́те и ви́дите дела́ Бо́жия, я́же положи́ чудеса́ на земли́: 10 отъе́мля бра́ни до коне́ц земли́, лук сокруши́т и сло́мит ору́жие, и щиты́ сожже́т огне́м. 11 Упраздни́теся и разуме́йте, я́ко Аз есмь Бог: вознесу́ся во язы́цех, вознесу́ся на земли́. 12 Госпо́дь сил с на́ми, Засту́пник наш Бог Иа́ковль.

Слава:

По 6-й кафисме, Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 3:

Хвалу́ приношу́ Ти, Го́споди, прегреше́ния моя́ вся возвеща́ю Ти, Бо́же, обрати́в поми́луй мя.

Слава: Спаси́ мя, Бо́же мой, я́коже иногда́ мытаря́ спасл еси́, и блудни́цы слез не презре́вый, и мое́ воздыха́ние приими́, Спа́се мой, и спаси́ мя.

И ныне: Ра́бски ны́не притека́ю к покро́ву Твоему́, Пренепоро́чная: изба́ви мя, Богороди́тельнице, слия́ния страсте́й, я́ко безстрас́тия Вино́внаго Ро́ждшая.

Го́споди, поми́луй (40) и молитва:

Благодари́м Тя, Го́споди Бо́же наш, о всех благодея́ниих Твои́х, я́же от пе́рваго во́зраста до настоя́щаго в нас, недосто́йных, бы́вших, о и́хже ве́мы и не ве́мы, о явле́нных и неявле́нных, я́же де́лом бы́вших, и сло́вом: возлюби́вый нас, я́коже и Единоро́днаго Твоего́ Сы́на о нас да́ти изво́ливый. Сподо́би и нас досто́йны бы́ти Твоея́ любве́. Даждь сло́вом Твои́м му́дрость и стра́хом Твои́м вдохни́ кре́пость от Твоея́ си́лы, и а́ще что хотя́ще или́ не хотя́ще согреши́хом, прости́, и не вмени́ и сохрани́ ду́шу на́шу свя́ту, и предста́ви ю́ Твоему́ Престо́лу, со́весть иму́щу чи́сту, и коне́ц досто́ин человеколю́бия Твоего́. И помяни́, Го́споди, всех призыва́ющих и́мя Твое́ во и́стине: помяни́ всех, бла́га или́ сопроти́вная нам хотя́щих: вси бо челове́цы есмы́, и всу́е всяк челове́к. Те́мже мо́лимся Тебе́, Го́споди: пода́ждь нам Твоего́ благоутро́бия ве́лию ми́лость.

На церковнославянском языке в русской орфографии.
Текст молитвенного стояния пред Господом.
О покаянии тяжело болящего
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Господи, да не яростию Твоею обличиши мене,
Ниже гневом Твоим накажеши мене:
Яко стрелы Твоя унзоша во мне,
И утвердил еси на мне руку Твою.
Несть изцеления в плоти моей от лица гнева Твоего,
Несть мира в костех моих, от лица грех моих.
Яко беззакония моя превзыдоша главу мою,
Яко бремя тяжкое отяготеша на мне.
Возсмердеша и согниша раны моя,
От лица безумия моего.
Пострадах и слякохся до конца,
Весь день сетуя хождах:
Яко лядвия моя наполнишася поруганий,
И несть изцеления в плоти моей.
Озлоблен бых и смирихся до зела,
Рыках от воздыхания сердца моего.
Господи, пред Тобою все желание мое,
И воздыхание мое от Тебе не утаися.
Сердце мое смятеся, остави мя сила моя,
И свет очию моею, и той несть со мною.
Друзи мои и искреннии мои
Прямо мне приближишася, и сташа:
И ближнии мои отдалече мене сташа,
И нуждахуся ищущии душу мою,
И ищущии злая мне, глаголаху суетная,
И льстивным весь день поучахуся.
Аз же яко глух не слышах,
И яко нем не отверзаяй уст своих:
И бых яко человек не слышай,
И не имый во устех своих обличения.
Яко на Тя, Господи, уповах,
Ты услышиши, Господи Боже мой.
Яко рех, да не когда порадуют ми ся врази мои:
И внегда подвижатися ногам моим, на мя велеречеваша.
Яко аз на раны готов,
И болезнь моя предо мною есть выну.
Яко беззаконие мое аз возвещу,
И попекуся о гресе моем.
Врази же мои живут, и укрепишася паче мене,
И умножишася ненавидящии мя без правды:
Воздающии ми злая воз благая оболгаху мя,
Зане гонях благостыню.
Не остави мене, Господи Боже мой,
Не отступи от мене.
Вонми в помощь мою,
Господи спасения моего.
На русском языке.
Учебный текст для понимания незнакомых слов и выражений церковнославянского языка.
О покаянии тяжело болящего
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Господи! Не в ярости Твоей обличай меня
И не во гневе Твоём наказывай меня,
Ибо стрелы Твои вонзились в меня,
И рука Твоя тяготеет на мне.
Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего;
Нет мира в костях моих от грехов моих.
Ибо беззакония мои превысили голову мою,

Как тяжёлое бремя отяготели на мне.
Смердят, гноятся раны мои
От безумия моего.
Я согбен и совсем поник,
Весь день сетуя хожу,
Ибо чресла мои полны воспалениями,
И нет целого места в плоти моей.
Я изнемог и сокрушён чрезмерно;
Кричу от терзания сердца моего.
Господи! Пред Тобой все желания мои,
И воздыхание моё не сокрыто от Тебя.
Сердце моё трепещет; оставила меня сила моя,
И свет очей моих, — и того нет у меня.
Друзья мои и искренние мои
Приблизились ко мне и стали,
И ближние мои стали вдали.
Ищущие же души моей ставят сети,
И желающие мне зла говорят о погибели моей
И замышляют всякий день козни.
А я, как глухой, не слышу,
И как немой, который не открывает уст своих;
И стал я, как человек, который не слышит
И не имеет в устах своих ответа.
Ибо на Тебя, Господи, уповаю я;
Ты услышишь, Господи, Боже мой.
И я сказал: да не восторжествуют надо мной враги мои;
Когда колеблется нога моя, они величаются надо мной.
Я близок к падению,
И скорбь моя всегда предо мной.
Беззаконие моё я сознаю,
Сокрушаюсь о грехе моём.
А враги мои живут и укрепляются,
И умножаются ненавидящие меня безвинно;
И воздающие мне злом за добро враждуют против меня за то,
Что я следую добру.
Не оставь меня, Господи, Боже мой!
Не удаляйся от меня.
Поспеши на помощь мне, Господи,
Спаситель мой!

МОЛИТВЕННОЕ ПРАВИЛО КО ПРИЧАСТИЮ
(образец подготовки в течение недели):

Понедельник (по светскому стилю — в воскресенье вечером после малого повечерия): Канон Покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу.
Вторник: Канон молебный ко Пресвятой Богородице.
Среда: Канон Ангелу-Хранителю.
Четверг: Канон святому Иоанну Предтече.
Пятница: Канон, Акафист или молитвы Вашему святому покровителю, чьё имя Вы носите.
Суббота: Иисусу Сладчайшему.
Воскресенье: первая (вечерняя) часть последования ко Святому Причащению. Вторая (утренняя) часть последования читается после 1-го часа.
Присутствие на Божественной Литургии в Воскресенье является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ и БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНЫМ правилом верующего православного человека, как и причастие Святых Христовых Таин. Исключение из данного ПРАВИЛА возможно только в силу тяжёлой или заразной болезни, а также в случае природного или социального катаклизма, когда в церковь невозможно добраться.
Примечание: в данном молитвенном правиле и прилагаемом православном календаре началом новых суток считается 18 часов.

ПСАЛТИРЬ ЦАРЯ И ПРОРОКА ДАВИДА

Псалом 37

1Псалом Давида, в воспоминание о субботе.

2 Господи, не обличи меня в ярости Твоей и не накажи меня гневом Твоим.

3 Ибо стрелы Твои вонзились в меня, и Ты утвердил на мне руку Твою.

4 Нет исцеления для плоти моей от гнева Твоего, нет мира костям моим от грехов моих,

5 ибо беззакония мои превысили голову мою, как бремя тяжкое отяготели на мне.

6 Смердят и гноятся раны мои от безумия моего:

7 пострадал я и был согбен до конца, весь день, сетуя, ходил.

8 Ибо исполнились глумлений чресла мои, и нет исцеления для плоти моей.

9 Я был сокрушен и унижен безмерно, кричал от стенания сердца моего.

10 Господи, пред Тобою – всё желание моё, и стенание моё от Тебя не сокрыто.

11 Сердце моё смутилось, оставила меня сила моя, и свет очей моих – и того нет со мною.

12 Друзья мои и соседи мои приблизились и стали напротив меня,

13 и ближние мои встали вдали, и теснились ищущие душу мою, и ищущие мне зла говорили пустое и козни весь день измышляли.

14 Я же как глухой не слышал, и как немой, не отверзающий уст своих;

15 и стал как человек не слышащий и не имеющий в устах своих обличения.

16 Ибо я на Тебя, Господи, уповал: Ты услышишь, Господи, Боже мой.

17 Ибо я сказал: «Пусть не злорадствуют обо мне враги мои!», ибо когда колебались ноги мои, они надо мной величались.

18 Ибо я к ударам готов, и страдание моё всегда предо мною.

19 Ибо беззаконие моё я возвещу и позабочусь о грехе моём.

20 Враги же мои живут, и укрепились более меня, и умножились ненавидящие меня неправедно.

21 Воздающие мне злом за добро клеветали на меня, ибо я ко благу стремился.

22 Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня,

22 обратись на помощь мне, Господи спасения моего!

Псалом 38

1К исполнению, Идифуму. Песнь Давида.

2 Я сказал: «Буду хранить пути мои, чтобы не грешить мне языком моим». Я поставил для уст моих охрану, когда стоял нечестивый предо мною.

3 Я стал нем, и смирился, и смолчал, как не имеющий благ, и боль моя возобновилась.

4 Согрелось сердце моё во мне и в размышлении моём загорелся огонь. Я произнёс языком моим:

5 «Покажи мне, Господи, конец мой, и число дней моих, какое оно, дабы я познал, чего не хватает мне».

6 Вот, Ты пядями размерил дни мои, и естество моё – как ничто пред Тобою; впрочем, всё – тщета, всякий человек живущий.

7 Подлинно, как призрак, преходящ человек, только напрасно волнуется; копит и не знает, для кого он то соберёт.

8 И ныне, кто – терпение моё? Не Господь ли? И естество моё – от Тебя.

9 От всех беззаконий моих избавь меня: на поношение безумному Ты отдал меня!

10 Я стал нем и не открывал уст моих, ибо Ты соделал так.

11 Отклони от меня удары Твои, ибо от крепости руки Твоей я исчез.

12 В обличениях за беззаконие Ты наставил человека и изнурил, как паутину, душу его; впрочем, тщета – всякий человек!

13 Услышь молитву мою, Господи, и прошению моему внемли, не промолчи, видя слёзы мои, ибо поселенец я у Тебя и пришелец, как все отцы мои.

14 Дай облегчение мне, чтобы я отдохнул прежде, чем отойду и уже не будет меня.

Псалом 39

1К исполнению. Псалом Давида.

2 С терпением уповал я на Господа, и Он внял мне, и услышал молитву мою,

3 и из рва страдания вывел меня и из тины болотной, и поставил на скале ноги мои, и направил стопы мои.

4 И вложил во уста мои песнь новую, пение Богу нашему; увидят многие и убоятся и надеяться будут на Господа.

5 Блажен муж, для которого имя Господне – надежда его, и не смотрел он на тщету и на неистовства лживые.

6 Много сотворил Ты, Господи, Боже мой, чудес Твоих, и в замыслах Твоих никто не сравнится с Тобой! Я возвестил и сказал: «Умножились они сверх числа!»

7 Жертв и приношений Ты не восхотел, но тело уготовал мне; всесожжений и жертв за грех не потребовал Ты.

8 Тогда я сказал: «Вот, иду, в начале книги написано о мне.

9 Сотворить волю Твою, Боже мой, я восхотел, и закон Твой – посреди внутренности моей».

10 Благовествовал я правду в собрании великом, вот, я устам моим не возбраню, – Ты, Господи, знаешь.

11 Правду Твою не скрыл я в сердце моём, истину Твою и спасение Твоё изрёк, не скрыл милости Твоей и истины Твоей от многочисленного сонма.

12 Ты же, Господи, не удали сострадания Твоего от меня: милость Твоя и истина Твоя пусть помогают мне постоянно.

13 Ибо охватили меня беды, которым нет числа, настигли меня беззакония мои – и не смог я смотреть; умножились они более, чем волос на голове моей, и сердце моё оставило меня.

14 Благоволи, Господи, избавить меня, Господи, на помощь мне обратись!

15 Да постыдятся и посрамятся вместе ищущие душу мою, чтобы исторгнуть её; да обратятся назад и постыдятся желающие мне зла.

16 Да понесут тотчас позор свой говорящие мне: «Хорошо же, хорошо же!»

17 Да возрадуются и возвеселятся о Тебе все, ищущие Тебя, Господи, и да говорят непрестанно: «Да возвеличится Господь», – любящие спасение Твоё.

18 Я же нищ и беден: Господь позаботится о мне; помощник мой и защитник мой – Ты, Боже мой, не замедли!

Слава:

Псалом 40

1К исполнению. Псалом Давида.

2 Блажен помышляющий о нищем и бедном: в день бедствия избавит его Господь.

3 Господь да сохранит его, и оживит его, и сделает его блаженным на земле, и да не предаст его в руки врагов его!

4 Господь да поможет ему на ложе страдания его: всё ложе его Ты изменил во время болезни его.

5 Я сказал: «Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо я согрешил пред Тобой!»

6 Враги мои сказали обо мне злое: «Когда он умрёт и погибнет имя его?»

7 И если кто входил посмотреть, говорило напраслину сердце его, собирал он себе беззаконие, выходил наружу, и сговаривались вместе.

8 Против меня шептались все враги мои, против меня замышляли зло;

9 слово беззаконное возвели на меня: «Неужели спящий снова восстанет?»

10 Ведь и человек мирный со мной, на которого я полагался, вкушающий хлебы мои, поднял пяту на меня.

11 Но Ты, Господи, помилуй меня и восставь меня, и я воздам им.

12 Я познаю, что Ты меня возжелал, из того, что не порадуется враг мой о мне.

13 А меня за беззлобие Ты поддержал и укрепил меня пред лицом Твоим навек.

14 Благословен Господь, Бог Израиля, от века и до века. Да будет, да будет!

Псалом 41

1К исполнению. В научение, сынам Кореевым. Псалом Давида, не надписанный у евреев.

2 Так же, как олень стремится к источникам вод, так стремится душа моя к Тебе, Боже.

3 Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому: «Когда я приду и явлюсь лицу Божию?»

4 Были слёзы мои мне хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день: «Где Бог твой?»

5 Это вспомнил я и изливал в себе душу мою, ибо пройду я в месте обители дивной, до дома Божия, при звуке радости и славословия, шума праздничного.

6 Что прискорбна ты, душа моя, и что смущаешь меня? Уповай на Бога, ибо я прославлю Его; Он – спасение лица моего и Бог мой!

7 Взволновалась внутри меня душа моя; потому я вспомню о Тебе с земли Иорданской и Ермониимской, с Малой горы.

8 Бездна бездну призывает в шуме водопадов Твоих; все валы Твои и волны Твои прошли надо мною.

9 Днём явит Господь милость Свою, и ночью песнь Его у меня, молитва Богу жизни моей.

10 Скажу Богу: «Заступник мой Ты, почему Ты забыл меня? И для чего я, сетуя, хожу, когда притесняет враг?»

11 Когда сокрушались кости мои, поносили меня враги мои, когда говорили мне всякий день: «Где Бог твой?»

12 Что прискорбна ты, душа моя, и что смущаешь меня? Уповай на Бога, ибо я прославлю Его; Он – спасение лица моего и Бог мой!

Псалом 42

1Псалом Давида, не надписанный у евреев.

Суди меня, Боже, и реши тяжбу мою – от народа нечестивого, от человека неправедного и коварного избавь меня.

2 Ибо Ты, Боже, крепость моя, для чего Ты отринул меня? И для чего я, сетуя, хожу, когда притесняет враг?

3 Пошли свет Твой и истину Твою – они меня направили и привели меня на гору святую Твою и в обители Твои.

4 И войду я к жертвеннику Божию, к Богу, радующему юность мою; я прославлю Тебя на гуслях, Боже, Боже мой.

5 Что прискорбна ты, душа моя, и что смущаешь меня? Уповай на Бога, ибо я прославлю Его; Он – спасение лица моего и Бог мой!

Слава:

Псалом 43

1К исполнению. Сынам Кореевым, в научение. Псалом.

2 Боже, мы ушами нашими услышали, и отцы наши возвестили нам о деле, которое Ты соделал во дни их, во дни древние.

3 Рука Твоя народы истребила, а их Ты насадил; поразил племена и изгнал их.

4 Ведь они не мечом своим наследовали землю, и не мышца их спасла их, но десница Твоя, и мышца Твоя и просвещение лица Твоего, ибо Ты благоволил к ним.

5 Ты Сам – Царь мой и Бог мой, дарующий спасение Иакову.

6 С Тобой врагов наших поразим рогами, и именем Твоим уничтожим восстающих на нас.

7 Ведь не на лук мой я уповаю, и меч мой не спасёт меня, –

8 ибо Ты спас нас от теснящих нас и ненавидящих нас посрамил.

9 О Боге мы будем хвалиться весь день, и имя Твое славословить вовек!

10 Но ныне Ты отринул и посрамил нас, и не выйдешь, Боже, среди воинств наших.

11 Обратил нас вспять пред врагами нашими, и ненавидящие нас расхищали себе.

12 Ты отдал нас, как овец, на съедение и среди племён рассеял нас,

13 за бесценок отдал народ Твой, и не было многолюдства при восклицаниях наших.

14 Ты соделал нас поруганием для соседей наших, глумлением и посмешищем для окружающих нас.

15 Ты поставил нас в притчу среди племён, качают головой о нас среди народов.

16 Целый день посрамление моё предо мною, и стыд лица моего покрыл меня

17 от голоса оскорбляющего и обвиняющего, от лица врага и гонителя.

18 Это всё пришло на нас – и мы не забыли Тебя, и не сделали неправды в завете Твоём,

19 и не отступило назад сердце наше. И отклонил Ты стези наши от пути Твоего,

20 ибо Ты смирил нас на месте бедствия, и покрыла нас тень смерти.

21 Если мы забыли имя Бога нашего, и если простёрли руки наши к Богу чужому –

22 не Бог ли взыщет за это? Ибо Он знает тайны сердца.

23 Ибо за Тебя умерщвляют нас всякий день, сочли нас за овец закалаемых.

24 Пробудись, что Ты спишь, Господи? Восстань и не отринь до конца!

25 Для чего лицо Твоё отвращаешь, забываешь нищету нашу и скорбь нашу?

26 Ибо унижена до праха душа наша, приникла к земле утроба наша.

27 Восстань, Господи, помоги нам, и избавь нас ради имени Твоего!

Псалом 44

1К исполнению. О тех, кто переменится. Сынов Кореевых, в научение. Песнь о Возлюбленном.

2 Излило сердце моё слово благое, я изрекаю дела мои Царю; язык мой – трость книжника-скорописца.

3 Цветущий красотою среди сынов человеческих! Излилась благодать из уст Твоих, поэтому благословил Тебя Бог навек.

4 Опояшься мечом Твоим при бедре Твоём, Сильный,

5 в совершенстве Твоём и красоте Твоей, и укрепись, и процветай, и царствуй ради истины, и кротости, и правды, и поведёт Тебя дивно десница Твоя!

6 Стрелы Твои заострены, Сильный, – народы пред Тобою падут, – они – в сердце врагов Царя.

7 Престол Твой, Боже, во век века, жезл правоты – жезл Царства Твоего.

8 Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, поэтому помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более сотоварищей Твоих.

9 Смирна, и бальзам, и кассия – от одежд Твоих, от чертогов слоновой кости, из которых веселят Тебя.

10 Дочери царей в почёте у Тебя, предстала Царица справа от Тебя, в одежду златотканную облачённая, изукрашенная.

11 Услышь, Дочь, и посмотри, и склони ухо Твоё, и забудь народ Твой и дом отца Твоего,

12 ибо возжелает Царь красоты Твоей, ибо Он – Господь Твой. И Ты поклонишься Ему,

13 и дочь Тира с дарами; лицо Твоё будут умолять богатые из народа.

14 Вся слава Дочери Царя внутри; золотою бахромой Она облачена и изукрашена.

15 Приведутся к Царю девы вслед за Ней, подруг Её приведут к Тебе,

16 приведут в веселии и радости, введут во храм Царя.

17 Вместо отцов Твоих стали сыновья Твои, Ты поставишь их князьями по всей земле.

18 Памятным сделаю имя Твоё во всяком роде и роде, потому народы прославят Тебя вовек и во век века.

Псалом 45

1К исполнению. Через сынов Кореевых, о тайнах. Псалом.

2 Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбях, постигших нас тяжко.

3 Поэтому не устрашимся, когда сотрясается земля и сдвигаются горы в сердце морей.

4 Зашумели и взволновались воды их, потряслись горы от мощи Его.

5 Речные потоки веселят город Божий – освятил обитель Свою Всевышний.

6 Бог посреди него, и он не поколеблется, поможет ему Бог с раннего утра.

7 Смутились народы, склонились царства, подал глас Свой Всевышний – поколебалась земля.

8 Господь сил с нами, заступник наш – Бог Иакова!

9 Придите и посмотрите на дела Божии, какие Он соделал чудеса на земле,

10 упраздняя войны до концов земли, лук сокрушит и сломит оружие и щиты сожжёт огнём.

11 Успокойтесь и познайте, что Я – Бог; вознесусь среди народов, вознесусь на земле.

12 Господь сил с нами, заступник наш – Бог Иакова.

Слава:

После кафизмы 6
Трисвятое по Отче наш:

Тропари, глас 3: Хвалу приношу Тебе, Господи, согрешения мои все возвещаю Тебе; Боже, обратив, помилуй меня.

Слава: Спаси меня, Боже мой, как некогда Ты мытаря спас, и блудницы слёз не презрел; прими и моё воздыхание, Спаситель мой, и спаси меня.

И ныне: Как раб я ныне прибегаю к покрову Твоему, Пренепорочная: избавь меня, Божия Родительница, от страстного смущения, ибо Ты родила Виновника бесстрастия.

Господи, помилуй (40) и молитва:

Благодарим Тебя, Господи Боже наш, за все благодеяния Твои, которые с самого детства до нынешнего дня над нами, недостойными, совершились: о тех, что мы знаем и не знаем, о явных и сокрытых, делом бывших и словом. Ты так возлюбил нас, что и Единородного Твоего Сына за нас отдать благоволил. Сподоби и нас быть достойными Твоей любви. Даруй нам словом Твоим мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от Твоей силы, и если мы в чём вольно или невольно согрешили, прости и не вмени. И сохрани душу нашу в святости, и поставь её пред Твоим престолом имеющей чистую совесть, и дай ей конец, достойный человеколюбия Твоего. И вспомни, Господи, всех призывающих имя Твоё во истине: вспомни всех, желающих нам доброго или враждебного: ибо все мы люди, и суетен всякий человек. Поэтому молимся Тебе, Господи: подай нам Твоего милосердия великую милость.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *