Благословен еси господи

Благословен еси господи

Диакон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, пречи́стую, преблагослове́нную, сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Возглашает священник: Я!ко Твоя́ держа́ва и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

И абие, Го́споди, воззва́х, в прилучившийся глас.

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя. / Услы́ши мя, Го́споди.

Первый лик: Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя: / вонми́ гла́су моле́ния моего́, / внегда́ воззва́ти ми к Тебе́. / Услы́ши мя, Го́споди.

Вторый лик: Да испра́вится моли́тва моя́, / я́ко кади́ло пред Тобо́ю, / воздея́ние руку́ мое́ю / — же́ртва вече́рняя. / Услы́ши мя, Го́споди.

И по чину стихи: Положи́, Го́споди, хране́ние усто́м мои́м, и дверь огражде́ния о устна́х мои́х. Не уклони́ се́рдце мое́ в словеса́ лука́вствия, непщева́ти вины́ о гресе́х, с челове́ки де́лающими беззако́ние, и не сочту́ся со избра́нными их. Нака́жет мя пра́ведник ми́лостию и обличи́т мя, еле́й же гре́шнаго да не нама́стит главы́ моея́, я́ко еще́ и моли́тва моя́ во благоволе́ниих их. Поже́рты бы́ша при ка́мени судии́ их: услы́шатся глаго́ли мои́, я́ко возмого́ша. Я!ко то́лща земли́ просе́деся на земли́, расточи́шася ко́сти их при а́де. Я!ко к Тебе́, Го́споди, Го́споди, о́чи мои́: на Тя упова́х, не отыми́ ду́шу мою́. Сохрани́ мя от се́ти, ю́же соста́виша ми, и от собла́зн де́лающих беззако́ние. Паду́т во мре́жу свою́ гре́шницы: еди́н есмь аз, до́ндеже прейду́.

Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, гла́сом мои́м ко Го́споду помоли́хся. Пролию́ пред Ним моле́ние мое́, печа́ль мою́ пред Ним возвещу́. Внегда́ исчеза́ти от мене́ ду́ху моему́: и Ты позна́л еси́ стези́ моя́: на пути́ сем, по нему́же хожда́х, скры́ша сеть мне. Смотря́х одесну́ю и возгля́дах, и не бе зна́яй мене́: поги́бе бе́гство от мене́, и несть взыска́яй ду́шу мою́. Воззва́х к Тебе́, Го́споди, рех: Ты еси́ упова́ние мое́, часть моя́ еси́ на земли́ живы́х.

Вонми́ моле́нию моему́, я́ко смири́хся зело́, изба́ви мя от гоня́щих мя, я́ко укрепи́шася па́че мене́.

На 10, стихиры: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́, испове́датися и́мени Твоему́.

Мене́ ждут пра́ведницы, до́ндеже возда́си мне.

На 8: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди, Го́споди, услы́ши глас мой.

Да бу́дут у́ши Твои́ вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

На 6: А!ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? Я!ко у Тебе́ очище́ние есть.

И!мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

На 4: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния да упова́ет Изра́иль на Го́спода.

Я!ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние, и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний eго́.

На 2: Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси лю́дие.

Я!ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Сла́ва: Святаго минеи.

И ны́не: Богородичен.

Аще несть святаго Сла́ва, и ны́не: Богородичен.

Молитва входа.

Иерей: Ве́чер, и зау́тра, и полу́дне, хва́лим, благослови́м, благодари́м и мо́лимся Тебе́, Влады́ко всех: испра́ви моли́тву на́шу, я́ко кади́ло пред Тобо́ю, и не уклони́ серде́ц на́ших в словеса́ или́ в помышле́ния лука́вствия, но изба́ви нас от всех ловя́щих ду́ши на́ша, я́ко к Тебе́, Го́споди, Го́споди, о́чи наши, и на Тя́ упова́хом, да не посрами́ши нас, Бо́же наш.

Я!ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Диакон: Благослови́, влады́ко, святы́й вход.

Священник благословляя, глаголет: Благослове́н вход святы́х Твои́х, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И возглашает диакон: Прему́дрость, про́сти.

Творение Софрония, патриарха Иерусалимскаго.

Лик: Све́те ти́хий святы́я сла́вы, / Безсме́ртнаго, Отца́ Небе́снаго, / Свята́го Блаже́ннаго, Иису́се Христе́. / Прише́дше на за́пад со́лнца, / ви́девше свет вече́рний, / пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. / Досто́ин еси́ во вся времена́ / пе́т бы́ти гла́сы преподо́бными, / Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й, / те́мже мiр Тя сла́вит.

По входе же, положив обычный поклон, диакон, аще же несть, священник, глаголет прокимен дне.

Диакон: Во́нмем.

Священник: Мир всем.

Людие: И ду́хови твоему́.

Спаси, Боже, люди Твоя и благослови достояние Твое, посети мир Твой милостию и
щедротами, возвыси рог христиан православных и низпосли на ны милости Твоя
богатыя молитвами Всепречистыя Владычицы нашея Бо-городицы и Приснодевы Марии;
силою честнаго и живо-творящаго Креста; предстательствы честных небесных сил
безплотных; честнаго славнаго пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна; святых
славных и всехвальных апо-стол; (святаго апостола и евангелиста Иоанна
Богослова); иже во святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей
Василия Великаго, Григория Богослова и Иоанна Златоустаго, иже во святых отца
нашего Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца; святых равноапостольных
Мефодия и Кирилла, учителей словенских; святых равноапостольных Великаго Князя
Владимира и Великия Княгини Ольги; иже во святых отец наших святи-теля Михаила,
перваго митрополита Киевскаго, Перво-святителей Московских и всея Руси Петра,
Алексия, Ио-ны, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена и Тихона, митро-политов
Московских Филарета, Иннокентия и Макария; (священномученика Илариона,
архиепископа Верейскаго); святых славных и добропобедных мучеников, святых
но-вомучеников и исповедников Российских; преподобных и богоносных отец наших
Сергия и Никона и прочих Радо-нежских чудотворцев, преподобнаго Серафима
Саровска-го чудотворца; (святаго апостола, первомученика и архи-диакона Стефана
и преподобнаго Харитона Исповедника); и святых (храма и дня); святых и праведных
богоотец Иоакима и Анны, и всех святых молим Тя, мно-гомилостиве Господи, услыши
нас грешных, молящихся Тебе, и помилуй нас.
…о богохранимей стране нашей…
Еще молимся о зде начальствующих, учащих и уча-щихся.
…о братиях наших, священницех…
…о блаженных и приснопамятных…
Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасе-нии, прощении и оставлении
грехов рабов Божиих братии святыя обители сея и всех зде предстоящих и
молящихся.
О еже милостивым оком призрети на святую Свою Церковь, и соблюсти ю невредиму и
непреобориму от нестроений, и миром Своим оградити, молимся Тебе, Спасителю наш,
услыши и милостивно помилуй.
О еже примирити разделения среди народов Отечест-ва нашего и силою Святаго Духа
обратити всех на путь мира и братолюбия, рцем вси, милостивно услыши и по-милуй.
Давый заповедь Твою нам, еже любити Тебе, Бога нашего и ближняго своего,
сотвори, да ненависть, враж-да, обиды и прочая беззакония прекратятся, истинная
же любовь и мир Твой да царствуют среди народов Отечества нашего, молимся Тебе,
Спасителю наш, услыши и милостивно помилуй.
…о плодоносящих и доброделающих…
Великому Господину и Отцу нашему Алексию, святейше-му Патриарху Московскому и
всея Руси, с богоспасаемою его всероссийскою паствою, подаждь, Господи,
благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое
поспешение, и сохрани его на многая лета.
Благоденственное и мирное житие, здравие же и спа-сение, изобилие плодов земных
и во всем благое поспе-шение, на враги же победу и одоление, подаждь, Господи,
богохранимей стране нашей, властем и воинству ея, и сохрани их на многая лета.
Всечестному отцу настоятелю, всему освященному собору, братии святаго храма
сего, зде предстоящим и молящимся, и всем православным христианом, подаждь,
Господи, благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и во всем
благое поспешение, и сохрани их на многая лета.
Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих святейших Патриархов: Сергия,
Алексия, Пимена; преосвященных митрополитов: Платона, Макария, Ни-колая,
архиепископов: Августина, Александра, епископа Сергия; протоиереев: Александра,
Константина, Николая, Иоанна, Андрея, Алексия; игумена Марка; архимандрита
Феодорита; схиархимандрита Иоанна; протоиерея Николая; иереев: Николая, Иоанна;
и рабов Божиих: Димитрия, Владимира, Владислава, Игоря, Ярослава; всех зде
начальствовавших, учивших и учившихся, почившей братии святыя обители сея; (и
рабов Божиих имя рек…); и всех зде ныне поминаемых, и о еже проститися им
всякому прегрешению вольному же и невольному.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *